Keynote - Om diagram

background image

Diagramtyp

Symbol

Stapel
2D och 3D

Kumulativ stående stapel
2D och 3D

Liggande stapel
2D och 3D

Kumulativ liggande stapel
2D och 3D

Linje
2D och 3D

Yta
2D och 3D

Kumulativ yta
2D och 3D

Cirkel
2D och 3D

Punkt
2D

Blandat
2D

Dubbla Y-axlar
2D

Exempel
Du kanske vill skapa ett diagram som jämför hur fågelpopulationerna har förändrats
i två fjällområden mellan 2007 och 2010. Informationen kan först presenteras i en
tabell med rader för Region 1 och Region 2. Forskaren har räknat antalet fåglar i varje
område varje år från 2007 till 2010, vilket ger fyra datapunkter (eller värden) för varje
område.

background image

Om du plottar dessa data som ett stående stapeldiagram ser det ut som nedan:

Diagramförklaringen
namnger de fyra
dataserierna.

Varje datauppsättning innehåller fyra
staplar, en från vardera dataserie.

De här två staplarna med
samma färg
representerar en
dataserie.

Varje stapel representerar
en datapunkt.

I det här diagrammet kallas Region 1 och Region 2 för dataserier eftersom
datapunkterna (antalet fåglar) från varje område representeras av en serie staplar i
samma färg, en för varje år. Varje stapel för Region 1 är placerad bredvid motsvarande
stapel för Region 2, och varje uppsättning staplar som ligger intill varandra kallas en
datauppsättning eller kategori (2007 är en kategori, 2008 är en kategori, osv.).

Om du vill betona dina data på någon annat sätt kan du flytta om informationen så att
datapunkterna grupperas efter område istället för efter år. I det här fallet representeras
datapunkterna för varje år av en serie staplar (dataserier. Varje serie har här endast
två datapunkter och grupperna av staplar för varje region är kategorier. Så det här
stapeldiagrammet innehåller två uppsättningar av fyra kolumner (datapunkter), en
kategori för Region 1 och en datauppsättning för Region 2.

Diagramförklaringen
namnger de två dataserierna.

Varje datauppsättning innehåller två
staplar, en från vardera dataserie.

De här fyra staplarna med
samma färg representerar
en dataserie.

Varje stapel representerar

en datapunkt.

140

Kapitel 9

Skapa diagram med data

background image

Kapitel 9

Skapa diagram med data

141

Dataserier representeras olika i olika typer av diagram:

I

Â

stående och liggande stapeldiagram representeras dataserier av en serie staplar

med samma fyllningsfärg eller textur.
I ett

Â

linjediagram representeras en dataserie av en enda linje.

I ett

Â

ytdiagram representeras dataserier av en ytform.

I ett

Â

cirkeldiagram representeras endast en datauppsättning (den första datapunkten

i varje serie) i diagrammet (den punkt som listas först i diagramdataredigeraren).
I ett

Â

punktdiagram bestäms varje punkt på grafen av både ett x- och ett y-värde. Två

kolumner av värden plottas som x- och y-koordinater på en graf som representerar
datapunkterna i en enda dataserie.