Keynote - Lägga till en tabell

background image

Använda tabeller

background image

Kapitel 10

Använda tabeller

163

3

För att lägga till en eller flera rubrikkolumner klickar du på rubrikkolumnknappen på

formatfältet och väljer det antal rubrikkolumner du vill ha i popupmenyn, upp till 5.
Om du bara klickar på rubrikkolumnknappen i det här läget läggs en enda
rubrikkolumn till (eller tas bort) om du inte redan har lagt till flera rubriker eller skrivit
innehåll i cellerna.

4

För att lägga till en eller flera rubrikrader klickar du på rubrikradsknappen på

formatfältet och väljer det antal rubrikrader du vill ha i popupmenyn, upp till 5.
Om du bara klickar på rubrikradknappen i det här läget läggs en enda rubrikrad till
(eller tas bort) om du inte redan har lagt till flera rubriker eller skrivit innehåll i cellerna.

5

För att lägga till en eller flera sidfotsrader klickar du på rubrikradsknappen på

formatfältet och väljer det antal rubrikrader du vill ha i popupmenyn, upp till 5.
Om du bara klickar på knappen för sidfotsrad i det här läget läggs en enda sidfotsrad
till (eller tas bort) om du inte redan har lagt till flera sidfötter eller skrivit innehåll i
cellerna.

6

Om du vill ändra storlek på tabellen drar du i någon av markörerna.

För att bevara tabellens proportioner håller du ner skifttangenten medan du drar.
Om du vill ändra storlek på tabellen från tabellens mitt håller du ner alternativtangenten
medan du drar.

7

Dra tabellen för att placera den där du vill på diabildsidan.

Så här skapar du en tabell med valfritt antal rader och kolumner:

1

Håll ner alternativknappen och klicka på Tabell i verktygsfältet.

2

Släpp alternativtangenten och dra över diabildsidan (pekaren ser ut som ett hårkors).

När du drar skapas en tabell där antalet rader och kolumner ökar eller minskar med
tabellens storlek.

3

Ändra tabellens storlek och position så som beskrivits ovan.

Så här kan du på olika sätt skapa en ny tabell med en befintlig tabell som förebild:
Du skapar en ny tabell baserad på en eller flera intilliggande celler i en befintlig tabell

m

genom att markera cellen eller cellerna och dra dem till en ledig plats på arbetsytan.
Kopiera en tabell från ett Pages-dokument eller Numbers-kalkylblad och klistra in den

m

på diabildsidan.
Obs! Rader eller kolumner på kalkylbladet som gömts samt kommentarer som lagts till
i tabellceller i Numbers kopieras inte till Keynote.

För mer information om hur du lägger till innehåll i tabellceller, se ”Skriva i
tabellceller” på sidan 166.

Du kan när som helst gå in i en tabell du skapat och lägga till eller ta bort rader och
kolumner, ändra storlek på rader, kolumner och celler, ändra cellernas färger och
ramstilar, med mera, tills du får det utseende du vill använda.