Keynote - Formatowanie osi wykresu

background image

Formatowanie osi wykresu

Na wykresach słupkowych, powierzchniowych, liniowych i paskowych, punkty danych
wykreślane są na jednej osi (w przypadku wykresów słupkowych, powierzchniowych
i liniowych jest to oś y, a w przypadku wykresów paskowych jest to oś x), natomiast
zestawy danych grupowane są na drugiej osi. Oś punktów danych zwana jest także
osią wartości, natomiast oś zestawów danych zwana jest osią kategorii.

Na wykresach punktowych zarówno oś x, jak i oś y to osie wartości. Na wykresach
„2 osie y” są dwie osie y — oś wartości y1 i oś wartości y2, które można formatować
oddzielnie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wykresach dwuosiowych, zobacz
„Formatowanie wykresów „2 osie y” i mieszanych“ na stronie 163.

148 

Rozdział 9    

Tworzenie wykresów na podstawie danych

background image

Rozdział 9    

Tworzenie wykresów na podstawie danych

149

Jeżeli chcesz pokazać lub ukryć osie i obramowanie wykresu, ustalić skalę (liniową lub
logarytmiczną) i zakres osi wartości, zmienić ustawienia siatki i znaczników na osiach:
zaznacz dany obiekt i wprowadź odpowiednie zmiany w panelu „Osie” w Inspektorze
wykresów.

Wybierz zakres wartości,
widocznych na siatce wykresu.

Wybierz jednostki
używane na wykresie.

Ustal atrybuty

znaczników, etykiet itd.

Pokaż lub ukryj osie
i obramowanie (tylko
wykresy 2D)

Jak otworzyć Inspektora grafik?
Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi (lub wybierz Widok > Pokaż Inspektora), po czym

m

kliknij w przycisk wykresów.

Jak umieścić linie siatki i znaczniki wzdłuż osi wykresu?
Wybierz linie siatki i znaczniki z jednego lub obu menu „Wybierz opcje osi”.

m

Jeżeli chcesz sformatować wartości wzdłuż osi wartości, wykonaj dowolne z 
poniższych czynności:
Jeżeli chcesz ustalić najwyższą wartość na osi wartości, wpisz liczbę w polu „Maks.”

m

(w części „Oś wartości”). Wartość w polu „Maks.” nie może być niższa, niż najwyższa
wartość w całym zestawie danych. Jeżeli nie podasz żadnej wartości, w polu tym
widoczne będzie słowo „Auto”, a wartość zostanie obliczona automatycznie na
podstawie danych.
Jeżeli chcesz ustalić początkową wartość na osi wartości, wpisz liczbę w polu „Min.” (w

m

części „Oś wartości”). Wartość w polu „Min.” nie może być niższa, niż najniższa wartość
w całym zestawie danych. Jeżeli nie podasz żadnej wartości, w polu tym widoczne
będzie słowo „Auto”, a wartość zostanie obliczona automatycznie na podstawie danych.
Jeżeli chcesz ustalić liczbę znaczników na osi wartości (od zera lub minimalnej

m

wartości do maksymalnej), wprowadź liczbę w polu „Kroki”, znajdującym się w części
„Oś wartości”.
Jeżeli chcesz wyświetlić wartości danych na osi wartości, wybierz „Pokaż etykiety

m

wartości” oraz „Pokaż wartość minimalną” z menu „Wybierz opcje osi”, znajdującego się
w części „Oś wartości”.
Jeżeli chcesz wybrać jednostki dla liczb na osi wartości, rozwiń menu „Format” w części

m

„Oś wartości” i dokonaj wyboru.

background image

Liczba:  wyświetla wartość punktu danych bez jednostek. Jeżeli chcesz określić liczbę
miejsc po przecinku, użyj pola „Dziesiętne”. Sąsiednie menu pozwala na wybór sposobu
wyświetlania wartości ujemnych. Wybierz (100), aby wartości ujemne wyświetlane były
w nawiasie lub -100, aby wyświetlane były ze znakiem minus. Jeżeli chcesz, aby każde
kolejne trzy cyfry części całkowitej były oddzielane od siebie, zaznacz pole „Separator”.
Waluta:  Wyświetla wartość punktu danych jako wartość walutową. Za pomocą menu
„Symbol” możesz wybrać oznaczenie waluty. Jeżeli chcesz określić liczbę miejsc
po przecinku, użyj pola „Dziesiętne”. Sąsiednie menu pozwala na wybór sposobu
wyświetlania wartości ujemnych. Wybierz (100), aby wartości ujemne wyświetlane były
w nawiasie lub -100, aby wyświetlane były ze znakiem minus. Jeżeli chcesz, aby każde
kolejne trzy cyfry części całkowitej były oddzielane od siebie, zaznacz pole „Separator”.
Procent:  Wyświetla wartość punktu danych jako liczbę podzieloną przez 100. Jeżeli
chcesz określić liczbę miejsc po przecinku, użyj pola „Dziesiętne”. Sąsiednie menu
pozwala na wybór sposobu wyświetlania wartości ujemnych. Wybierz (100), aby
wartości ujemne wyświetlane były w nawiasie lub -100, aby wyświetlane były ze
znakiem minus. Jeżeli chcesz, aby każde kolejne trzy cyfry części całkowitej były
oddzielane od siebie, zaznacz pole „Separator”.
Data i czas:  Wyświetla wartości punktów danych w formacie daty i czasu.
Czas trwania:  Wyświetla wartości punktów danych jako jednostki czasu (np. sekundy,
minuty lub tygodnie).
Ułamek:  Wyświetla wartości punktów danych mniejsze od 1 jako ułamki zwykłe. Jeżeli
wartości są większe od 1, nie będzie widać ułamków Rozwiń menu „Dokładność” i
wybierz z niego sposób zaokrąglania ułamków. Po wybraniu opcji „Połówki”, „Czwarte
części” lub podobnej, dane będą wyświetlane jako części całości, po zaokrągleniu do
wybranej dokładności.
Naukowy:  Wyświetla wartości punktów danych w notacji naukowej, czyli jako 10 do
potęgi reprezentowanej przez „E+” i liczbę całkowitą. Jeżeli chcesz określić liczbę miejsc
po przecinku, użyj pola „Dziesiętne”.
Własny:  Wybierz utworzony wcześniej własny format liczbowy lub utwórz nowy.
Zobacz „Korzystanie z własnych formatów wyświetlania wartości w komórkach
tabeli“ na stronie 192, aby dowiedzieć się więcej.

Jak pokazać tytuły kategorii (zestawów danych)?

1

Rozwiń menu „Wybierz opcje osi”, znajdujące się w części „Oś kategorii”, wybierz z niego

„Pokaż kategorie”, po czym wykonaj dowolne z poniższych czynności:

2

Oto sposoby pokazywania i ukrywania niektórych tytułów kategorii:

Użyj pola „Etykieta co ... kategorie”, aby ustalić częstotliwość wyświetlania etykiet.

Â

Wpisz w nim liczbę lub wprowadź ją za pomocą strzałek. Przykładowo, wartość 2
oznacza wyświetlanie co drugiej etykiety, wartość 3 — co trzeciej itd.

150 

Rozdział 9    

Tworzenie wykresów na podstawie danych

background image

Rozdział 9    

Tworzenie wykresów na podstawie danych

151

Jeżeli chcesz, żeby etykieta ostatniej kategorii zawsze była wyświetlana, rozwiń

Â

menu „Wybierz opcje osi” w części „Oś kategorii” i wybierz z niego „Pokaż ostatnią
kategorię”.

Jak dodać lub ukryć tytuł osi?

1

Wybierz „Pokaż tytuł” z menu „Wybierz opcje osi”, znajdującego się w części „Oś

wartości” lub „Oś kategorii”.

2

Zaznacz tekst, który się pojawi i wpisz własny tytuł.

3

Jeżeli chcesz zmienić atrybuty tekstu, zobacz „Tworzenie obrysowanego tekstu“ na

stronie 52.

4

Jeżeli chcesz ukryć tytuł, wyłącz opcję „Pokaż tytuły” we wspomnianym menu.

Jak wybrać skalę liniową, logarytmiczną lub procentową dla osi wartości?
Rozwiń menu „Wybierz opcje osi” w części „Oś wartości” i wybierz z niego „Skala

m

liniowa”, „Skala logarytmiczna” lub „Skala procentowa”.
Skala procentowa dostępna jest tylko dla niektórych wykresów 2D (skumulowanych
wykresów paskowych, słupkowych i powierzchniowych). Skala liniowa i logarytmiczna
dostępna jest tylko dla wykresów 2D które nie są skumulowane. Wykresy 3D mogą
korzystać jedynie ze skali liniowej. W przypadku wykresów kołowych wartości
wyświetlane są w postaci procentowej, gdy wybrane zostanie polecenie „Pokaż
wartości wykresu kołowego jako procenty” z menu „Ustawienia punktów danych”.