Keynote - Przenoszenie obiektów i układanie ich na obszarze slajdu

background image

Przenoszenie obiektów i układanie ich na obszarze slajdu

Keynote udostępnia szereg narzędzi pomagających przy dokładnym układaniu
obiektów na obszarze slajdu, np. linie pomocnicze i linie siatki, dzięki którym można
zachować położenie obiektów na różnych slajdach. Poszczególne obiekty można ze
sobą grupować, ułatwiając w ten sposób manipulację zestawami obiektów, a także
blokować, aby uniknąć ich przypadkowego przesunięcia. Można również układać
obiekty na warstwach, tak aby zachodziły na siebie, tworząc efekt głębi.

Oto sposoby bezpośredniej manipulacji obiektami:
Jeżeli chcesz przenieść obiekt w inne miejsce slajdu, przeciągnij go. Nie przesuwaj

m

obiektów za uchwyty zaznaczenia, ponieważ możesz w ten sposób niechcący zmienić
ich rozmiar.
Jeżeli chcesz dokładnie umieścić obiekty podczas przeciągania, użyj linii pomocniczych
i linii siatki. Zobacz „Korzystanie z linii pomocniczych wyrównywania i odstępów“ na
stronie 93 i „Korzystanie z linii siatki wzorca“ na stronie 94, aby dowiedzieć się więcej.
Jeżeli chcesz przesuwać obiekt równo w poziomie lub w pionie (albo pod kątem 45

m

stopni), wciśnij klawisz Shift przed rozpoczęciem przeciągania.
Jeżeli chcesz przesuwać obiekt o niewielkie odległości, wciskaj klawisze ze strzałkami.

m

Powodują one przesunięcie zaznaczonego obiektu o jeden punkt. Jeżeli chcesz
przesunąć obiekt o dziesięć punktów, przytrzymaj klawisz Shift podczas wciskania
klawiszy ze strzałkami.
Jeżeli chcesz widzieć dokładne położenie obiektu podczas jego przesuwania,

m

wybierz Keynote > Preferencje i zaznacz „Pokazuj wymiary i położenie przenoszonych
obiektów” (w panelu „Ogólne”).
Jeżeli chcesz przenieść tekst lub obiekt do innego obiektu, zaznacz pierwszy obiekt i

m

wybierz Edycja > Wytnij Następnie umieść kursor w miejscu, w którym chcesz umieścić
ten obiekt, po czym wybierz Edycja > Wklej.

Przesuwanie obiektów do góry i na dół (na warstwach)

Gdy obiekty nachodzą na siebie (lub gdy nachodzi na nie tekst), można zmienić ich
kolejność na warstwach stosu.

background image

Jak przenieść obiekt na górę lub na dół względem tekstu lub innego obiektu?

1

Zaznacz obiekt, który chcesz przesunąć.

2

Jeżeli chcesz przenosić obiekt warstwa po warstwie, wybierz Uporządkuj > Przenieś na

górę lub Uporządkuj > Przenieś do dołu.

3

Jeżeli chcesz przenieść obiekt na samą górę lub na sam dół stosu warstw, wybierz

Uporządkuj > „Umieść na wierzchu” lub Uporządkuj > „Umieść na spodzie”.

Jeżeli często pracujesz z obiektami na warstwach, możesz dodać przyciski „Do góry”,
„Na dół”, „Na wierzch” i „Pod spód” do paska narzędzi, co pozwoli usprawnić pracę.
Więcej informacji o pasku narzędzi można znaleźć w „Pasek narzędzi“ na stronie 21.

Szybkie wyrównywanie obiektów względem siebie

Za pomocą poleceń z menu można szybko wyrównywać obiekty na slajdzie lub
układać je w równych odległościach od siebie. Najpierw należy zaznaczyć wszystkie
obiekty, które mają zostać wyrównane (zaznaczanie więcej niż jednego obiektu
możliwe jest poprzez przytrzymanie klawisza Shift lub Command podczas klikania).

Jak wyrównać zaznaczone obiekty?
Jeżeli chcesz wyrównać obiekty względem siebie, wybierz Uporządkuj > Wyrównaj

m

obiekty, po czym kliknij w jedną z opcji wyrównania, widocznych w podmenu.
Do lewej:  Układa obiekty tak, że ich lewe krawędzie są wyrównane do lewej krawędzi
pierwszego z zaznaczonych obiektów.
Na środku:  Układa obiekty tak, że ich środki są wyrównane względem pierwszego
z zaznaczonych obiektów.
Do prawej:  Układa obiekty tak, że ich prawe krawędzie są wyrównane do prawej
krawędzi pierwszego z zaznaczonych obiektów.
Do góry:  Układa obiekty tak, że ich górne krawędzie są wyrównane do górnej
krawędzi pierwszego z zaznaczonych obiektów.
Na środku:  Układa obiekty tak, że ich środki (w pionie) są wyrównane względem
pierwszego z zaznaczonych obiektów.
Do dołu:  Układa obiekty tak, że ich dolne krawędzie są wyrównane do dolnej krawędzi
pierwszego z zaznaczonych obiektów.
Jeżeli chcesz równo rozmieścić obiekty na slajdzie, wybierz Uporządkuj > Rozmieść

m

obiekty, a następnie wybierz opcję z podmenu.
Poziomo:  Koryguje odstęp między obiektami w poziomie.
Pionowo:  Koryguje odstęp między obiektami w pionie.

Innym sposobem układania obiektów względem siebie jest przeciąganie ich
i korzystanie z linii pomocniczych, wskazujących właściwe ułożenie obiektów.

92 

Rozdział 5    

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

background image

Rozdział 5    

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

93

Korzystanie z linii pomocniczych wyrównywania i odstępów

Linie pomocnicze pojawiają się i znikają podczas przeciągania obiektów na slajdzie,
ułatwiając rozmieszczanie obiektów względem siebie. Przykładowo, linie te pojawią
się, gdy środek przeciąganego obiektu będzie znajdował się na tej samej linii co środki
innych obiektów znajdujących się na arkuszu.

Linie pomocnicze odstępów mogą się pojawić, gdy trzy lub więcej obiektów
ułożonych jest równo na obszarze slajdu. Gdy przeciągany obiekt znajdzie się w
równej odległości od pozostałych obiektów w szeregu, pojawią się linie pomocnicze
odstępów, wskazując odległości każdej pary obiektów w jednostkach używanych na
linijkach.

Linie pomocnicze wielkości pojawiają się, gdy dwa lub więcej obiektów w szeregu ma
tę samą szerokość lub wysokość.

Linie pomocnicze wyrównywania widoczne są tylko w trakcie przeciągania obiektów.
Puszczenie obiektu powoduje ich zniknięcie. Linie pomocnicze wyrównywania i linie
pomocnicze odstępów mogą być wyświetlane w różnym kolorze, aby łatwiej było
je od siebie odróżnić. Włączenie linii pomocniczych lub zmiana ich koloru dotyczy
wszystkich dokumentów otwartych w Keynote.

Jak włączyć, wyłączyć lub dostosować linie pomocnicze?

1

Jeżeli chcesz ustalić opcje linii pomocniczych wyrównywania, wybierz Keynote >

Preferencje, po czym kliknij w „Linijki”. Zaznacz opcje określające pojawianie się linii
pomocniczych wyrównywania:

Jeżeli chcesz, aby linie pomocnicze pojawiały się, gdy środek przesuwanego obiektu jest
ułożony równo ze środkiem innego obiektu lub slajdu
, zaznacz „Pokaż linie pomocnicze w
środku obiektu”.
Jeżeli chcesz, aby linie pomocnicze pojawiały się, gdy jedna z krawędzi przesuwanego
obiektu jest ułożona równo z krawędzią innego obiektu
, zaznacz „Pokaż linie pomocnicze
na krawędziach obiektu”.

2

Jeżeli chcesz zmienić kolor linii pomocniczych, kliknij w pole koloru linii pomocniczych

wyrównywania i wybierz kolor w oknie wyboru koloru.

3

Jeżeli chcesz dostosować linie pomocnicze odstępów, zaznacz odpowiednie opcje w

części „Odstępy i wymiary obiektów”.

Jeżeli chcesz, aby pokazywane były odstępy pomiędzy trzema lub większą liczbą obiektów
znajdujących się w jednej linii
, zaznacz „Pokazuj odstępy względne”.
Jeżeli chcesz, aby linie wskazywały równą wysokość lub szerokość obiektów, zaznacz
„Pokazuj wielkości względne”.

4

Jeżeli chcesz zmienić kolor linii pomocniczych odstępów i wymiarów, kliknij w pole

koloru i wybierz kolor w oknie wyboru koloru.

background image

5

Jeżeli chcesz pokazać lub ukryć linie pomocnicze, wybierz Widok > Pokaż linie

pomocnicze lub Widok > Ukryj linie pomocnicze.

6

Jeżeli chcesz chwilowo ukryć linie pomocnicze, przytrzymaj podczas przeciągania

obiektu wciśnięty klawisz Command.

Innym sposobem układania obiektów jest użycie linii siatki na slajdzie wzorcowym
lub podanie dokładnych współrzędnych obiektu na osi x i y. Zobacz „Korzystanie
z linii siatki wzorca“ na stronie 94 i „Umieszczanie obiektów poprzez podawanie
współrzędnych x i y“ na stronie 95.

Można tworzyć statyczne linie pomocnicze, pozwalające układać obiekty na slajdzie
lub umieszczać je w tym samym miejscu na różnych slajdach.

Tworzenie własnych linii pomocniczych

Można tworzyć statyczne linie pomocnicze, pozwalające układać obiekty na slajdzie
lub umieszczać je w tym samym miejscu na różnych slajdach. Linie te nie pojawiają
się ani nie znikają podczas przeciągania obiektów. Są one widoczne cały czas podczas
pracy, nawet po przejściu do innego slajdu i powrocie do poprzedniego.

Po dodaniu linii pomocniczych na każdym slajdzie, można użyć ich do ustawienia
obiektów, tak aby umieścić te obiekty w tych samych miejscach na różnych slajdach.

Jak utworzyć linię pomocniczą?

1

W tym celu kliknij w „Widok” w pasku narzędzi i wybierz „Pokaż linijki”,

Uwaga: Linii pomocniczych nie można tworzyć podczas edycji tekstu. Trzeba przerwać
edycję tekstu, zaznaczając dowolny obiekt lub klikając w obszar slajdu.

2

Umieść wskaźnik nad linijką, kliknij i przeciągnij na stronę. Pojawi się linia pomocnicza.

3

Przeciągnij linię pomocniczą tam, gdzie chcesz ją umieścić na slajdzie.

4

Jeżeli chcesz usunąć utworzoną linię pomocniczą, przeciągnij ją poza krawędź slajdu.

Linie pomocnicze nie są widoczne na wydrukowanych slajdach ani podczas
wyświetlania prezentacji.

Korzystanie z linii siatki wzorca

Podczas układania obiektów można korzystać nie tylko z linii pomocniczych
wyrównywania, ale również z pionowych i poziomych linii siatki, dzielących slajd na
równe części. Gdy przeciągasz obiekt na obszarze slajdu, „przyciągany” jest on do linii
siatki, gdy tylko znajdzie się w ich pobliżu, zgodnie z ustawieniami w preferencjach

Linie pomocnicze siatki mogą być wyświetlane w innym kolorze, niż pozostałe linie
pomocnicze, aby łatwiej było je od siebie odróżnić.

Jak włączyć linie siatki wzorca?

1

Wybierz Keynote > Preferencje, po czym kliknij w „Linijki”.

94 

Rozdział 5    

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

background image

Rozdział 5    

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

95

2

Zaznacz jedno lub oba pola wyboru dotyczące poziomych i pionowych linii siatki.

3

Wprowadź wartość procentową w polu obok każdej z zaznaczonych opcji, aby ustalić

odległość linii siatki od siebie.

4

Jeżeli chcesz zmienić kolor linii siatki, kliknij w pole koloru linii siatki wzorca i wybierz

kolor w oknie wyboru koloru.

Można tymczasowo ukryć linie siatki, przytrzymując klawisz Command podczas
przeciągania obiektu. Linie siatki wzorca widoczne są tylko na slajdach wzorcowych.
Nie widać ich na wydrukowanych slajdach.

Umieszczanie obiektów poprzez podawanie współrzędnych x i y

Można dokładnie umieszczać obiekty na obszarze slajdu, podając ich współrzędne
zgodnie z jednostkami wyświetlanymi na linijkach.

Jak podać współrzędne x i y obiektu?

1

Zaznacz obiekt, którego położenie chcesz ustalić.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędziowym, a następnie w przycisk Inspektora miar.

3

Wprowadź współrzędne x i y w polach „Pozycja”, używając jednostek z linijek.

Podane współrzędne określają położenie lewego górnego rogu prostokąta
obejmującego obiekt. Jeżeli obiekt został obrócony, współrzędne x i y określają lewy
górny róg niewidocznego prostokąta, zawierającego dany obiekt. Prostokąt ten może
mieć inne wymiary, niż obiekt.

Wartość X mierzona jest od lewej krawędzi obszaru slajdu.

Â

Wartość Y mierzona jest od górnej krawędzi obszaru slajdu.

Â

W przypadku linii, współrzędne x i y początku oznaczają pierwszy utworzony punkt
(lub lewy górny punkt, jeżeli linia nie została narysowana, tylko wstawiona jako całość).
Nawet po obróceniu lub odwróceniu linii, współrzędne początku będą określać
położenie tego samego punktu.

Współrzędne x i y pierwszego punktu linii.

Współrzędne x i y drugiego punktu linii.

Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów

Można zgrupować ze sobą kilka obiektów, aby dało się je razem przenosić, kopiować,
zmieniać rozmiar i orientację, tak jakby były osobnym, pojedynczym obiektem.
Zgrupowane obiekty mogą być także animowane jako pojedynczy obiekt.

Dowolny obiekt należący do grupy może być edytowany bez konieczności
rozgrupowania.

background image

Zgrupowane obiekty mogą być grupowane z innymi obiektami, tworząc hierarchię
„zagnieżdżonych” grup obiektów. Zaznaczenie obiektu wielokrotnie zgrupowanego
wymaga kliknięcia weń wielokrotnie (po jednym kliknięciu na każdy poziom
grupowania).

Jak zgrupować obiekty?

1

Przytrzymaj klawisz Command (lub Shift) podczas zaznaczania obiektów, które chcesz

zgrupować.
Jeżeli nie da się zaznaczyć obiektu, być może jest on zablokowany. Trzeba go
odblokować.

2

Wybierz Uporządkuj > Grupuj lub kliknij w „Grupuj” w pasku narzędzi.

Zgrupowanie obiektu z przypisaną animacją powoduje jej usunięcie.

Jak rozgrupować obiekty?
Zaznacz grupę i wybierz Uporządkuj > „Rozgrupuj” lub kliknij w „Rozgrupuj” w pasku

m

narzędzi. Gdy grupa jest zablokowana, musisz ją najpierw odblokować.
Jeżeli nie da się zaznaczyć obiektu, być może jest on zablokowany. Trzeba go
odblokować.
Rozgrupowanie obiektu z przypisaną animacją również powoduje jej usunięcie.

Jak zaznaczyć pojedynczy obiekt w grupie?
Kliknij raz w obiekt, który chcesz edytować, aby zaznaczyć grupę. Następnie kliknij

m

ponownie, aby zaznaczyć pojedynczy obiekt.
Jeżeli pojedyncze kliknięcie nie zaznacza właściwego obiektu, być może jest on
zgrupowany wielokrotnie. Kliknij ponownie, aż obiekt zostanie zaznaczony.

Łączenie obiektów linią prostą

Najłatwiejszym sposobem utworzenia linii pomiędzy dwoma obiektami jest użycie linii
połączenia (zamiast tworzenia osobnej linii jako kształtu). Linia połączenia pomiędzy
dwoma obiektami swobodnymi łączy je nawet wtedy, gdy któryś z obiektów zostanie
przesunięty w inne miejsce.

Jak złączyć dwa obiekty przy pomocy linii połączenia?

1

Zaznacz dwa obiekty, klikając w nie z wciśniętym klawiszem Command. Następnie

wybierz Wstaw > Linia połączenia.
Pojawi się linia prosta, łącząca oba zaznaczone obiekty. Gdy przeciągniesz dowolny
z obiektów w inne miejsce, linia połączenia będzie się rozciągać, skracać i zmieniać
kierunek, tak aby zawsze łączyć oba obiekty.

2

Jeżeli chcesz zmienić linię połączenia z prostej w krzywą, przeciągnij biały punkt edycji,

znajdujący się obok środka linii.
Gdy przeciągniesz obiekty w inne miejsca strony, krzywizna linii zmieni się, aby
zachować połączenie pomiędzy nimi.

96 

Rozdział 5    

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

background image

Rozdział 5    

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

97

3

Jeżeli chcesz, aby pomiędzy linią a obiektem znalazł się odstęp (tak, aby linia nie

stykała się z obiektem), przeciągnij widoczny na odpowiednim końcu linii niebieski
punkt edycji w kierunku przeciwnym do obiektu.
Gdy przeciągniesz obiekty w inne miejsca dokumentu, odstęp pomiędzy linią a
obiektem pozostanie zachowany.

4

Jeżeli chcesz zmienić kolor, styl, grubość lub zakończenia linii, użyj narzędzi w pasku