Keynote - Formatowanie punktorów tekstowych i numerowania

background image

Formatowanie punktorów tekstowych i numerowania

W wielu zastępczych polach tekstowych, udostępnianych przez motywy Keynote,
znajdują się gotowe style wypunktowania, pasujące wyglądem do danego motywu.
Można je jednak zmienić.

Punktory mogą zostać zastąpione numerami, zmienione na inne lub usunięte z tekstu.
Domyślnie, swobodne pola tekstowe nie mają żadnych punktorów ani numeracji,
można jednak dodać punktory i numerację do każdego tekstu. Dodawanie, usuwanie
i zmienianie typu punktorów lub numeracji możliwe jest do wykonania za pomocą
Inspektora tekstu.

60 

Rozdział 4    

Praca z tekstem

background image

Rozdział 4    

Praca z tekstem

61

Najpierw należy zaznaczyć kilka akapitów lub pole tekstowe z akapitami, w których
mają zostać dokonane zmiany.

Jak dodać, usunąć lub zmienić styl wypunktowania lub numeracji zaznaczonych 
akapitów?

1

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, następnie kliknij w przycisk tekstu, po czym

kliknij w „Punktory”.

2

Rozwiń menu „Punktory i numerowanie”, po czym wybierz z niego rodzaj punktorów

lub sposób numerowania i dostosuj opcje:
Bez punktora:  Usuwa punktory i formatuje akapity jako zwykły tekst.
Punktory tekstowe:  Pozwala użyć dowolnego znaku jako punktora. Wybierz znak z
listy lub wpisz nowy w polu tekstowym. Jeżeli chcesz zmienić kolor punktora, kliknij
w pole koloru i przeciągnij kolor z okna kolorów do pola koloru. Jeżeli chcesz zmienić
wielkość punktora w stosunku do tekstu, wprowadź wielkość procentową w polu
„Wielkość” lub zaznacz „Skaluj z tekstem” i podaj procent wielkości tekstu. Ta opcja
będzie utrzymywać stosunek wielkości punktora do tekstu nawet po zmianie wielkości
tekstu.
Punktory obrazkowe:  Używa obrazka (np. pinezki lub ornamentu) jako punktora.
Wybierz punktor z listy. Jeżeli chcesz zmienić wielkość punktora w stosunku do tekstu,
wprowadź wielkość procentową w polu „Wielkość” lub zaznacz „Skaluj z tekstem”
i podaj procent wielkości tekstu. Ta opcja będzie utrzymywać stosunek wielkości
punktora do tekstu nawet po zmianie wielkości tekstu.
Obrazek własny:  Pozwala użyć dowolnego obrazka jako punktora. Wskaż obrazek,
którego chcesz użyć, po czym kliknij w „Otwórz”. Jeżeli chcesz zmienić wielkość
punktora w stosunku do tekstu, wprowadź wielkość procentową w polu „Wielkość” lub
zaznacz „Skaluj z tekstem” i podaj procent wielkości tekstu. Ta opcja będzie utrzymywać
stosunek wielkości punktora do tekstu nawet po zmianie wielkości tekstu.
Liczby:  Tworzy listę numerowaną. Rozwiń znajdujące się niżej menu i wybierz z niego
styl numeracji (np. z liczbami arabskimi lub rzymskimi). Jeżeli chcesz, aby numeracja
była kontynuowana z poprzedniej listy, zaznacz „Kontynuuj z poprzednich”. W
przeciwnej sytuacji zaznacz „Zacznij od” i wpisz liczbę początkową w znajdującym się
obok polu.
Liczby poziomowane:  Tworzy hierarchiczną listę numerowaną. Rozwiń znajdujące się
niżej menu i wybierz z niego styl numeracji (np. z liczbami arabskimi lub rzymskimi).
Jeżeli chcesz, aby numeracja była kontynuowana z poprzedniej listy, zaznacz
„Kontynuuj z poprzednich”. W przeciwnej sytuacji zaznacz „Zacznij od” i wpisz liczbę
początkową w znajdującym się obok polu.

background image

3

Jeżeli chcesz, aby podpunkty listy używały innego stylu numeracji lub innych

punktorów (jest to zwykle stosowane w przypadku list hierarchicznych), kliknij w
przycisk zwiększający poziom wcięcia i wybierz nowy styl numeracji lub nowy styl
punktorów. Powtórz tę czynność dla każdego poziomu wcięcia, dla którego chcesz
ustalić styl listy.

4

Jeżeli chcesz skorygować odstęp pomiędzy punktorami lub liczbami a lewym

marginesem, wprowadź wartość w polu „Wcięcie punktora”.

5

Jeżeli chcesz skorygować odstęp pomiędzy punktorami lub liczbami a tekstem,

wprowadź wartość w polu „Wcięcie tekstu”.

6

Jeżeli chcesz umieścić punktor wyżej lub niżej w stosunku do tekstu, wprowadź liczbę

w polu „Wyrównaj”.