Keynote - Komentowanie slajdów

background image

Komentowanie slajdów

Podczas pracy z pokazem slajdów można dodawać do niego komentarze. Mogą one
np. przypominać o zmianach, które mają zostać jeszcze dokonane na danym slajdzie
lub zawierać informacje przeznaczone dla innych osób, współtworzących prezentację.
Komentarze różnią się od notatek prezentera. Więcej informacji na temat notatek
pomagających podczas przedstawiania prezentacji można znaleźć w „Dodawanie
notatek prezentera“ na stronie 210.

Komentarze znajdują się zawsze na wierzchu obszaru slajdu, mogą więc zasłaniać
niektóre jego fragmenty. Jeżeli komentarz coś zasłania, możesz przesunąć go w inne
miejsce, ukryć go lub zmienić jego wielkość.

Możesz dodawać

komentarze do slajdów.

Komentarze te da się

łatwo ukrywać

i pokazywać.

background image

Komentarze można przesuwać w dowolne miejsca obszaru roboczego. Jeżeli podczas
prezentacji dysponujesz osobnym ekranem, możesz widzieć na nim te komentarze,
natomiast publiczność nie będzie miała do nich dostępu. Nie będzie można jednak
wówczas ukryć, przesunąć ani zmienić rozmiarów komentarzy, które będą mogły
zasłaniać fragmenty slajdów na ekranie prezentera.

Oto sposoby pracy z komentarzami:
Jeżeli chcesz dodać komentarz, kliknij w „Komentarz” w pasku narzędzi lub wybierz

m

Wstaw > Komentarz. Wpisz notatkę, pomysł lub przypomnienie, po czym przeciągnij
komentarz w dowolne miejsce obszaru roboczego.
Jeżeli chcesz pokazać lub schować komentarze, kliknij w „Widok” w pasku narzędzi, po

m

czym wybierz „Pokaż komentarze” lub „Ukryj komentarze”.
Jeżeli chcesz zmienić wielkość komentarza, przeciągnij jego prawy dolny róg.

m

Jeżeli chcesz usunąć komentarz, kliknij w znaczek x w prawym górnym rogu.

m

Jeżeli chcesz sformatować komentarz, zobacz „

m

Tworzenie obrysowanego tekstu“ na

stronie 52 i „Wypełnienie obiektu jednolitym kolorem“ na stronie 103.
Jeżeli chcesz wydrukować slajdy wraz z komentarzami, upewnij się przed

m

drukowaniem, że komentarze są widoczne.

48 

Rozdział 3    

Tworzenie slajdów i zarządzanie nimi

background image

49

Dodaj swobodne pola tekstowe, aby utworzyć etykiety,
podpisy itp. Zaznacz tekst i zmień jego wygląd oraz
wyrównanie w polu tekstowym, kształcie i komórce
tabeli. Dostosuj wygląd punktorów lub przekształć listę
wypunktowaną w listę numerowaną.

Keynote pozwala na jasne przedstawienie poszczególnych zagadnień na każdym
ze slajdów. Dołączone motywy udostępniają stylowy tekst, którego wygląd można
dostosować do własnych potrzeb. Narzędzia znajdujące się w Inspektorze tekstu
pozwalają na zmianę wyglądu punktorów i przekształcanie poszczególnych punktów
w numerowane kroki.

Dodawanie tekstu do zastępczych pól tekstowych sprowadza się do jego wpisania.
Tekst można umieszczać także w dowolnym miejscu slajdu, używając swobodnych pól
tekstowych. Wygląd każdego tekstu może zostać dostosowany poprzez zmianę koloru,
czcionki, odstępów między wierszami, ligatur i innych atrybutów.

Zaznaczanie tekstu

Przed zmianą formatowania lub wykonaniem innych operacji związanych z tekstem,
należy najpierw zaznaczyć ten tekst lub obiekt, w którym się on znajduje (np. pole
tekstowe). Podczas zaznaczania tekstu (np. pojedynczego słowa, wiersza lub akapitu)
można używać pewnych skrótów, ułatwiających tę czynność.

Oto sposoby zaznaczania tekstu:
Jeżeli chcesz zaznaczyć jeden lub więcej znaków, kliknij przed pierwszym znakiem,

m

który chcesz zaznaczyć, a następnie przeciągnij przez wszystkie znaki, które mają być
zaznaczone.
Jeżeli chcesz zaznaczyć słowo, kliknij je dwukrotnie.

m

Jeżeli chcesz zaznaczyć akapit, kliknij w niego trzy razy.

m

Jeżeli chcesz zaznaczyć cały tekst w dokumencie, wybierz Edycja > Zaznacz wszystko.

m

4