Keynote - Grupowanie slajdów

background image

Delete. Przytrzymanie klawisza Shift podczas zaznaczania pozwoli zaznaczyć grupę
slajdów.
Jeżeli usuniesz pierwszy slajd z grupy (zobacz „Grupowanie slajdów“ na stronie 42), a
należące do tej grupy slajdy podrzędne są widoczne, zostaną one przesunięte o jeden
poziom wyżej.
Jeżeli chcesz usunąć slajd główny wraz z jego slajdami podrzędnymi, ukryj je, klikając

m

w trójkąt po lewej stronie slajdu głównego, po czym naciśnij klawisz Delete.