Keynote - Stosowanie formatu automatycznego w komórkach tabeli

background image

Stosowanie formatu automatycznego w komórkach tabeli

Format automatyczny ustala sposób wyświetlania wartości w komórce na podstawie
jej zawartości. Po dodaniu nowej komórki, jej zawartość wyświetlana jest przy użyciu
formatu automatycznego.

Jak zastosować format automatyczny?

1

Zaznacz jedną lub kilka komórek.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, a następnie kliknij w przycisk tabeli.

3

Kliknij w „Format” w Inspektorze tabel.

4

Rozwiń menu „Format komórki” i wybierz z niego „Automatyczny”.

Zawartość komórki z formatowaniem
automatycznym

Wyświetlana zawartość

Liczba

Zachowywane są miejsca po przecinku i
separator dziesiętny.
Na przykład: 1000000,008 będzie wyświetlane
jako 1000000,008.

Wartość walutowa

Zachowywane są miejsca po przecinku i
separator dziesiętny. Na przykład: 1000,0075 zł
będzie wyświetlane jako 1000,0075 zł.

Data

Wartość zachowywana jest w takiej samej postaci,
w jakiej została wprowadzona i traktowana w
formułach jako tekst, nie jako data.
Na przykład, 1/1 będzie wyświetlane jako 1/1.

Wartość logiczna

Wartości „prawda” i „fałsz” przekształcane są na
„PRAWDA” i „FAŁSZ”. Komórki takie mogą być
używane w formułach stosujących operacje
logiczne na wyrażeniach logicznych.

Wartość procentowa

Liczba ze znakiem % wyświetlana jest tak samo,
jak została wprowadzona, natomiast w formułach
traktowana jest ona jako wartość procentowa.
Odstęp między liczbą a znakiem % nie jest
niezbędny.
Przykładowo, można wpisać zarówno 5%, jak i 5
%.

Wartość naukowa

Wyświetlana wartość zaokrąglana jest do dwóch
miejsc po przecinku.
Na przykład: 1,777E3 będzie wyświetlone jako
1.78+E3.

background image

Zawartość komórki z formatowaniem
automatycznym

Wyświetlana zawartość

Czas trwania

Wartość zachowywana jest w takiej samej postaci,
w jakiej została wprowadzona i traktowana jest
jako tekst.

Ułamek

Wartość zachowywana jest w takiej samej postaci,
w jakiej została wprowadzona i traktowana jest
jako tekst.