Keynote - Przemienne kolory wierszy w tabeli

background image

Przemienne kolory wierszy w tabeli

Można używać przemiennych kolorów wierszy w tabelach.

Jak użyć zmiennych kolorów wierszy?

1

Zaznacz tabelę.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, a następnie kliknij w przycisk tabel.

3

Kliknij w „Tabela” w Inspektorze tabel.

4

Zaznacz „Przemienne kolory wierszy” na dole Inspektora tabel.

5

Kliknij w sąsiednie pole koloru, aby otworzyć okno wyboru koloru, po czym wybierz

kolor dla zmiennych wierszy. Zobacz „Okno wyboru koloru“ na stronie 25, aby
dowiedzieć się, jak to zrobić.

174 

Rozdział 10    

Korzystanie z tabel

background image

Rozdział 10    

Korzystanie z tabel

175

6

Jeżeli chcesz zmienić atrybuty wypełnienia innych wierszy, użyj narzędzi tła komórki,

dostępnych w oknie Inspektora tabel. Zobacz „Wypełnianie komórek kolorem lub
obrazkiem“ na stronie 180, aby znaleźć dokładne instrukcje.