Keynote - Om diagrammer

background image

Diagramtype

Symbol

Kolonne
2D og 3D

Stablekolonne
2D og 3D

Stolpe
2D og 3D

Stablestolpe
2D og 3D

Linje
2D og 3D

Område
2D og 3D

Stableområde
2D og 3D

Sektor
2D og 3D

Punkt
2D

Blandet
2D

2 akser
2D

Eksempel
Det er mulig du vil opprette et diagram som sammenligner hvordan fuglebestanden
har endret seg i to samplingsregioner mellom 2007 og 2010. Disse dataene kan først
presenteres i en tabell med rader for Region 1 og Region 2. Forskeren har telt antall
fugler i hver region hvert å fra 2007 til og med 2010, og har dermed 4 datapunkter
(eller verdier) for hver region.

140

Kapittel 9

Opprette diagrammer fra data

background image

Kapittel 9

Opprette diagrammer fra data

141

Hvis du presenterer disse dataene som et kolonnediagram, vil det se ut som vist
nedenfor:

Diagramforklaringen viser
de fire dataseriene.

Hvert datasett inneholder fire
søyler, én fra hver dataserie.

Disse to søylene med
samme farge viser én
dataserie.

Hver søyle viser ett
datapunkt.

I dette diagrammet, kalles Region 1 og Region 2 dataserier fordi datapunktene (antallet
fugler) fra hver region representeres av en serie kolonner med samme farge, ett for
hvert år. Hver kolonne for Region 1 plasseres ved siden tilsvarende kolonne for Region
2, og hvert sett med kolonner kalles et datasett eller en kategori (2007 er en kategori,
2008 er en kategori og så videre).

background image

Hvis du vil framheve andre sider ved dataene, kan du omstille dataene slik at
datapunktene grupperes etter region i stedet for år. I dette tilfellet er datapunktene
for hvert år representert som en serie kolonner (dataserier), i dette tilfellet har hver
dataserie kun to datapunkter og gruppene med kolonner for hver region er kategorier.
Dermed inneholder dette kolonnediagrammet to sett med fire kolonner (datapunkter),
én kategori for Region 1 og ett datasett for Region 2.

Diagramforklaringen viser
de to dataseriene.

Hvert datasett inneholder to
søyler, én fra hver dataserie.

Disse fire søylene med
samme farge viser én
dataserie.

Hver søyle viser ett

datapunkt.

Dataserier presenteres forskjellig i forskjellige diagramtyper:

I

Â

kolonnediagrammer og stolpediagrammer presenteres en dataserie som en serie

kolonner eller stolper med samme fyll (farge eller mønster).
I et

Â

linjediagram presenteres en dataserie som en enkeltlinje.

I et

Â

områdediagram presenteres en dataserie som en områdefigur.

I et

Â

sektordiagram presenteres kun ett datasett (det første datapunktet i hver serie) i

diagrammet (det som er først i listen i Diagramdataredigering).
I et

Â

punktdiagram bestemmes hvert punkt på grafen av både en x- og en y-verdi. To

kolonner med verdier plottes som x-koordinater og y-koordinater på en graf som
representerer datapunktene i én dataserie.