Keynote - Tilpasse utseendet til sektordiagrammer

background image

Tilpasse utseendet til sektordiagrammer

Et sektordiagram representerer kun ett datasett, og hver sektor er én datapunktverdi i
det settet (det første datapunktet fra hver dataserie). Hvis dataseriene er i rader, brukes
kun den første kolonnen for å opprette diagrammet; hvis dataseriene er i kolonner,
brukes kun den første raden for å opprette diagrammet. Du kan opprette et diagram
med et hvilket som helst datasett ved å flytte det til den første raden eller kolonnen i
tabellen i Diagramdataredigering.

Hvis du vil justere utseendet til en enkeltsektor, må du først markere sektordiagrammet
og deretter markere sektorene du vil endre.

154

Kapittel 9

Opprette diagrammer fra data

background image

Kapittel 9

Opprette diagrammer fra data

155

Slik markerer du sektorer i et markert sektordiagram:
Hvis du vil markere en sektor, klikker du på den.

m

Hvis du vil markere alle stykkene, markerer du et hvilket som helst stykke og trykker på

m

Kommando-A.
Hvis du vil markere stykker som ikke er ved siden av hverandre, holder du nede

m

Kommando-tasten mens du markerer hvert stykke.
Hvis du vil markere flere stykker som er ved siden av hverandre, markerer du det første

m

stykket, og holder deretter nede Skift-tasten mens du markerer det siste stykket.

Endre sektordiagramfarger og -teksturer

Slik endrer du diagramfarger og -mønstre:

1

Hvis du vil fylle serieelementer med spesialfarger eller -teksturer, klikker du på

Inspektør i verktøylinjen, klikker på diagraminspektørknappen, og klikker deretter
på Diagramfarger. Velg en fylltype (for eksempel 3D-teksturfyll) fra den første
lokalmenyen, og velg en fyllsamling (for eksempel Marmor eller Tre) fra den andre
lokalmenyen. Gjør deretter ett av følgende:
Hvis du vil fylle alle sektorene, klikker du på Bruk på alle. Det første fyllet brukes på
elementer i den første serien, det andre på elementer i den andre serien og så videre.
Hvis du vil fylle én sektor, flytter du fyllet til sektoren.

2

Hvis du vil justere opasitet, strek, skygge og andre grafiske attributter for

enkeltsektorer, markerer du sektoren du vil endre, klikker på grafikkinspektørknappen,
og foretar endringene du vil ha.

Når du justerer opasitet og fyll, endrer du opasiteten til hele diagrammet ved å flytte

Â

Opasitet-skyvekontrollen nederst i grafikkinspektøren. Hvis du kun vil justere en
markert serie, justerer du opasiteten til fargefyllet, forløpningsfyllet eller det farget
bildefyllet etter behov. Hvis du vil ha flere detaljer, leser du «Justere opasitet» på
side 100 og «Fylle et objekt med en farge» på side 101.
Hvis du vil lære hvordan du bruker en av dine egne bilder som fyll, leser du «

Â

Fylle et

objekt med et bilde» på side 103.
Hvis du vil lære hvordan du endrer utseendet til streken rundt elementet, leser du

Â

«Endre kantlinjestil» på side 97.
Hvis du vil lære hvordan du endrer skyggene, kan du lese «

Â

Legge til skygger på

sektordiagrammer og sektorer» på side 157.
Hvis du vil lære hvordan du endrer dybdeegenskapene til et 3D-sektordiagram, leser

Â

du «Justere sceneinnstillinger for 3D-diagrammer» på side 161.

Vise etiketter i et sektordiagram

Hvis du vil vise serie- og datapunktetiketter i sektordiagrammer, bruker du
diagraminspektøren.

background image

Slik viser du serienavn eller datapunktetiketter i et sektordiagram:

1

Marker diagrammet eller enkeltsektorer som du vil vise en etikett eller et serienavn for.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på diagraminspektørknappen.

3

Marker Etiketter, og flytt deretter Plassering-skyvekontrollen slik at datapunktetiketten

er nærmere – eller lengre unna – midten av sektordiagrammet. Du kan også angi en
verdi i feltet som angir hvor langt enkeltsektoren er fra midten av sektordiagrammet.
Verdien som angis, vises som en prosentverdi av sektordiagrammets radius.

4

Hvis du vil vise verdiene i et bestemt format, velger du ett av følgende fra Format-

lokalmenyen og endrer innstillingene:
Tall: Viser datapunktverdien uten enheter. Hvis du vil angi hvor mange desimaler
som skal vises, bruker du Desimaler-feltet. Angi om du vil vise negative verdier med et
minustegn foran verdien eller parenteser rundt verdien, ved å velge –100 eller (100) fra
lokalmenyen. Velg Skilletegn hvis du vil bruke tusenskilletegn til venstre for desimalet.
Valuta: Viser datapunktverdien som et pengebeløp. Velg valutaenhetssymbolet fra
Symbol-lokalmenyen. Hvis du vil angi hvor mange desimaler som skal vises, bruker du
Desimaler-feltet. Angi om du vil vise negative verdier med et minustegn foran verdien
eller parenteser rundt verdien, ved å velge –100 eller (100) fra lokalmenyen. Velg
Skilletegn hvis du vil bruke tusenskilletegn til venstre for desimalet.
Prosent: Viser datapunktverdien delt på 100. Hvis du vil angi hvor mange desimaler
som skal vises, bruker du Desimaler-feltet. Angi om du vil vise negative verdier med et
minustegn foran verdien eller parenteser rundt verdien, ved å velge –100 eller (100) fra
lokalmenyen. Velg Skilletegn hvis du vil bruke tusenskilletegn til venstre for desimalet.
Dato og tid: Viser datapunktverdier med dato og tid-format.
Varighet: Viser datapunktverdier som en tidsenhet, for eksempel sekunder, minutter
eller uker.
Brøk: Viser datapunktverdien som er mindre enn 1 som ett heltall over et annet.
(Hvis verdiene er større enn 1, vil du ikke se en brøkvisning av dataene.) Velg hvor
nøyaktig avrundingen av brøkene skal være i Nøyaktighet-lokalmenyen. Hvis du velger
et alternativ som Halvdeler eller Fjerdeler presenteres verdiene som en del av hele
sektordiagrammet, rundet til den nærmeste brøken du har valgt.
Vitenskapelig: Viser datapunktverdier i vitenskapelig notasjon, der 10 opphøyd i en
potens presenteres som «E+» et heltall. Hvis du vil angi hvor mange desimaler som
skal vises, bruker du Desimaler-feltet.
Tilpasset: Velg et tilpasset tallformat du har opprettet, eller opprett et nytt. Hvis du
vil vite mer, leser du «Bruke dine egne formater for visning av verdier i tabellceller» på
side 189.

5

Hvis du vil vise serienavnet, velger du Vis serienavn.

156

Kapittel 9

Opprette diagrammer fra data

background image

Kapittel 9

Opprette diagrammer fra data

157

Skille enkeltsektorer fra et sektordiagram

Hvis du vil framheve sektorer, kan du skille dem ut fra sektordiagrammet.

Skill ut en enkeltsektor ved å
bruke Spredning-skyveknappen.

Slik kan du skille ut enkeltsektorer:
Hvis du vil flytte én sektor fra midten av et 2D- eller 3D-sektordiagram, markerer du

m

den og flytter den, eller du kan bruke Spredning-skyveknappen i diagraminspektøren.
Hvis du vil flytte flere sektorer fra midten av et 2D- eller 3D-sektordiagram, holder du

m

nede Skift- eller Kommando-tasten mens du markerer sektorene du vil ha. Deretter
flytter du dem eller flytter Spredning-skyvekontrollen i diagraminspektøren.
Hvis du vil flytte alle sektorene fra midten av et 3D-sektordiagram, markerer du

m

diagrammet før du flytter Spredning-skyvekontrollen i diagraminspektøren.

Legge til skygger på sektordiagrammer og sektorer

Du kan legge til skygger på enkeltsektorer eller hele sektordiagrammet. Hvis du legger
til skygger for enkeltsektorer, ser det ut som om sektorene er på forskjellige lag, slik at
når du legger til en skygge for en sektor er det ofte lurt å skille den først.

Slik legger du til skygger:

1

Marker diagrammet eller enkeltvise sektorer. Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk

deretter på diagraminspektørknappen. Gjør ett av følgende:

Â

Hvis du vil legge til skygger på enkeltsektorer, velger du Individuelt fra Skygge-
lokalmenyen.

Â

Hvis du vil legge til skygger på hele diagrammet, velger du Gruppe fra Skygge-
lokalmenyen.

2

Hvis du vil angi skyggeattributter, bruker du grafikkinspektøren.

Du finner instruksjoner i «Legge til skygger» på side 99.

Rotere 2D-sektordiagrammer

Du kan bruke forskjellige teknikker til å rotere et 2D-sektordiagram.

background image

Slik kan du rotere et sektordiagram:
Marker diagrammet, klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på

m

diagraminspektørknappen, og bruk deretter Roteringsvinkel-hjulet eller feltet.
Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på metrikkinspektørknappen, og flytt deretter

m

Roter-hjulet eller bruk Vinkel-kontrollene til å angi vinkelen for diagrammet.
Markerer diagrammet, hold nede Kommando-tasten, og flytt musepekeren mot

m

et aktivt markeringshåndtak til det endres til en buet strek med pil i begge ender.
Deretter flytter du et markeringshåndtak.
Hvis du vil rotere diagrammet i trinn på 45 grader, trykker du på Skift- og Kommando-

m

tastene mens du flytter et markeringshåndtak eller Roter-hjulet.