Keynote - Bruke bygg for å få objekter til å komme inn på og forlate lysbilder

background image

Bruke bygg for å få objekter til å komme inn på og forlate lysbilder

Hvis du vil at elementer skal komme inn på og forlate et lysbilde, begynner du med
det fullførte lysbildet (alle elementene er synlige) og definerer deretter et bygg for
hvert av elementene som skal komme inn på og forlate lysbildet.

Slik angir du at et objekt automatisk skal komme inn på og forlate lysbilder:

1

Marker objektet som du vil at skal komme inn på eller forlate lysbildet.

Skift-klikk for å markere flere objekter.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på bygginspektørknappen.

118

Kapittel 7

Bruke bevegelse i lysbildeserier

background image

Kapittel 7

Bruke bevegelse i lysbildeserier

119

3

Hvis du vil at objektet skal komme inn på lysbildet, klikker du på Bygg inn. Hvis du vil

at objektet skal forlate lysbildet, klikker du på Bygg ut.

Bygg objekter som en

helhet, eller i deler.

Bygginspektørkn

appen

Bruk Bygg

inn-animasjoner for å

flytte elementer inn

på et lysbilde, og Bygg

ut-animasjoner for å flytte

elementer av et lysbilde.

Gi elementer

individuelle timinger,

eller flett elementer.

Angi hvor lang tid det tar å
fullføre bygget.

Velg elementene du vil
inkludere.

Åpne byggrekkefølgeskuffen for
å endre rekkefølge på bygg.

Angi animasjonstype, retning og
byggrekkefølge for hvert objekt.

Klikk for å forhåndsvise
bygget.

4

Velg et alternativ fra Effekt-lokalmenyen.

Hvis du tar i bruk effekten ved å bruke et smart bygg, vil du se «Bruk smart bygg» i
Effekt-menyen. Se «Bygge en bildeserie på et enkeltlysbilde (smarte bygg)» på side 124
for mer informasjon.

5

Hvis du vil endre retningen som objektet kommer inn fra eller forlater lysbildet i, velger

du et alternativ fra Retning-lokalmenyen. (Ikke alle effekter har dette valget.)

6

Hvis du vil endre om objektet skal vises på lysbildet i sin helhet, eller én del om

gangen, velger du et alternativ fra Levering-lokalmenyen.
Alternativene i Levering-lokalmenyen endres avhengig av det markerte objektet.
Alternativer for en tabell omfatter for eksempel bygging etter rad eller kolonne,
mens alternativer for tekst omfatter bygging etter paragraf. Les «Om animering av
punkttekst, tabeller og diagrammer» på side 128 for mer informasjon.

7

Hvis du vil angi hvor lang tid det tar før et objekt (eller objektelement) vises eller

forsvinner, skriver du inn en verdig i Varighet-feltet (eller klikker på pilene).
Hvis du vil lære hvordan du angir separate tidsangivelser, endrer byggrekkefølgen eller
automatiserer byggene for enkeltelementer, velger du «Angi varighet og rekkefølge
for hvert bygg». I Byggrekkefølge-skuffen markerer du hvert element og leser følgende
emner:

Hvis du vil endre rekkefølgen for byggene, leser du «

Â

Endre rekkefølge på

objektbygg» på side 127.

background image

Hvis du vil angi om bygget skal begynne automatisk (etter en angitt tidsperiode)

Â

eller ved klikk, leser du «Automatisere objektbygg» på side 127.
Hvis du vil blande byggene for forskjellige objektelementer (for eksempel

Â

tabellrader og enkeltsektorer i sektordiagrammer), leser du «Blande tekst-, tabell- og
diagrambygg» på side 130.
Hvis du vil bruke handlingsbygg til å flytte eller modifisere objektet på lysbildet,

Â

leser du emnene under «Om animering av objekter på lysbilder (hendelsesbygg)» på
side 120.

8

Hvis du vil forhindre enkelte objektelementer i å bygges, velger du andre alternativer

enn Første og Siste fra «Bygg fra»-lokalmenyen.

Hvis du vil vise bygget, klikker du på bildet i bygginspektøren eller på Start i
verktøylinjen. Du kan også vise bygget til et enkeltelement ved å klikke på det i
byggrekkefølgeskuffen.

Hvis du grupperer eller løser opp objekter som har et definert bygg, fjernes
byggeffekten.

Du kan lage et objektbygg på et masterlysbilde slik at byggeffektene vises på hvert
bilde som lages ved hjelp av den masteren. Du finner instruksjoner i «Definere
standardoverganger» på side 244.