Keynote - modifisering av objektstørrelse, retning, oversikt og mer

background image

modifisering av objektstørrelse, retning, oversikt og mer

Du kan endre størrelsen på objekter, endre retning, endre kantlinjestilen, legge til
skygger og refleksjoner, og justere opasiteten. Etter at du har laget et utseende som du
er fornøyd med, kan du enkelt kopiere det direkte til andre objekter.

Endre størrelse på objekter

Du kan endre størrelsen til et objekt ved å flytte håndtakene eller ved å skrive inn
nøyaktig størrelse.

Slik kan du endre størrelsen til objekter:
Hvis du vil endre størrelsen til et objekt ved å flytte, markerer du objektet og flytter

m

deretter et av markeringshåndtakene. Hvis du vil endre størrelsen til et objekt i én
retning, flytter du et sidehåndtak i stedet for et hjørnehåndtak.
Hvis du vil endre størrelsen på objektet fra midten, trykker du Tilvalg-tasten mens du
flytter.
Hvis du vil begrense objektets størrelsesforhold, holder du nede Skift-tasten
mens du flytter. Du kan også klikke på Inspektør i verktøylinjen, klikke på
metrikkinspektørknappen, og deretter markere «Begrens størrelsesforhold» før du
flytter.
Hvis du vil vise størrelsen til et objekt mens du flytter et markeringshåndtak, velger du
Keynote > Valg, og velger deretter «Vis størrelse og plassering når objekter flyttes» i
Generelt-panelet.
Hvis du vil endre størrelsen til et objekt med nøyaktige proporsjoner, markerer du

m

objektet, klikker på Inspektør i verktøylinjen, klikker på metrikkinspektørknappen, og
bruker deretter Bredde- og Høyde-kontrollene.

96

Kapittel 5

Arbeide med bilder, figurer og andre objekter

background image

Kapittel 5

Arbeide med bilder, figurer og andre objekter

97

Hvis du vil endre størrelsen til flere objekter samtidig, markerer du objektene, klikker

m

på Inspektør i verktøylinjen, klikker på metrikkinspektørknappen, og skriver deretter
nye verdier i Bredde- og Høyde-feltene.
Marker objektet, og klikk deretter på Originalstørrelse i metrikkinspektøren.

m

Hvis du har endret størrelse på eller maskert en svært stor bildefil og kun trenger å
bruke den mindre versjonen i presentasjonen, kan Keynote beholde kun en mindre
kopi av bildet slik at dokumentstørrelsen reduseres. Se «Redusere bildefilstørrelser» på
side 78.

Vende og rotere objekter

Du kan vende eller rotere alle objekter. Hvis du for eksempel har et bilde av en pil du
vil bruke i dokumentet, men ønsker at pilen skal peke i en annen retning, kan du snu
retningen vertikalt eller horisontalt eller peke den i en hvilken som helst retning.

Slik kan du endre retningen til et objekt:
Hvis du vil vende et objekt horisontalt eller vertikalt, markerer du objektet, og velger

m

deretter Ordne > Vend horisontalt eller Ordne > Vend vertikalt.
Du kan også klikke på Inspektør i verktøylinjen, klikke på metrikkinspektørknappen, og
deretter bruke Vend-knappene.
Hvis du vil rotere et objekt, markerer du objektet, holder nede Kommando-tasten, og

m

flytter musepekeren mot et aktivt markeringshåndtak til det endres til en buet strek
med pil i begge ender. Deretter flytter du et markeringshåndtak.
Hvis du vil rotere et objekt i trinn på 45 grader, trykker du på Skift- og Kommando-
tastene mens du flytter et markeringshåndtak.
Du kan også klikke på Inspektør i verktøylinjen, klikke på metrikkinspektørknappen,
og deretter flytte Roter-hjulet eller bruke Vinkel-kontrollene til å angi vinkelen for
objektet.
Hvis du vil rotere en figur, men beholde teksten horisontal, velger du Format > Figur >

m

«Nullstill tekst- og objekthåndtak», etter at du har rotert figuren.

Endre kantlinjestil

For figurer, diagramelementer, tekstruter og tabellceller, kan du velge en linjestil
og -farge for objektets kantlinje, eller du kan angi ingen kantlinje. Du kan bruke en
kantlinje rundt importerte bilder. Du stiller inn kantlinjestilen og -fargen ved hjelp av
grafikkinspektøren og Farger-vinduet.

Slik angir du linjestilen og fargen for et objekts kantlinje:

1

Marker objektet du vil endre.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

3

Velg Linje fra Strek-lokalmenyen.

background image

4

Velg en linjestil fra lokalmenyen. For tabeller er kun en heltrukket linje eller Ingen

tilgjengelig.

Velg sluttpunkter på linjen fra
disse lokalmenyene.

Klikk på fargefeltet for å
velge en linjefarge.

Velg linjetykkelse.
(Forkortelsen «pkt» betyr
bildepunkter.)

Velg en linjestil.

Velg Linje.

5

Hvis du vil endre linjetykkelsen, skriver du inn en verdi i Strek-feltet (eller klikk på

pilene).

6

Hvis du vil endre linjefargen, klikker du på fargefeltet og velger en farge.

7

Hvis du vil legge til endepunkter på linjen, for eksempel pilhoder eller sirkler, velger du

venstre og høyre endepunkter fra lokalmenyene.

Ramme inn objekter

Plasser bilder, figurer, tekstruter, filmer og medieplassholdere innenfor grafiske
kantlinjer, som også kalles bilderammer.

Klikk på denne pilen
og miniatyrbildet for
å velge rammestil.

Slik legger du til en bilderamme:

1

Marker medieinnholdet eller en innrammet medieplassholder, klikk på Inspektør i

verktøylinjen og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

2

Velg Bilderamme fra Strek-lokalmenyen, og klikk deretter på miniatyrbildet for å velge

en.
Hvis du vil justere tykkelsen på rammen, bruker du Skaler-skyvekontrollen eller skriver
inn en prosentandel i feltet ved siden av. (Ikke alle bilderammer kan justeres.)

98

Kapittel 5

Arbeide med bilder, figurer og andre objekter

background image

Kapittel 5

Arbeide med bilder, figurer og andre objekter

99

Slik endrer du en bilderamme:

1

Marker et innrammet objekt eller en innrammet medieplassholder, klikk på Inspektør i

verktøylinjen og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

2

Velg Bilderamme fra Strek-lokalmenyen, og klikk deretter på pilen ved siden av

miniatyrbildet for å velge en ny bilderamme.

Slik fjerner du en bilderamme:
Marker medieinnholdet eller medieplassholderen, og velg deretter en linjestil (eller

m

Ingen) fra Strek-lokalmenyen.

Legge til skygger

Skygger gjør at lysbildene får en dybdevirkning. Skyggen til et objekt vises på objekter
som ligger bak den. Du kan opprette en rekke forskjellige skyggeeffekter, eller fjerne
skyggen fra et objekt.

Endre skyggefargen i

fargefeltet.

Endre skyggevinkelen
med Vinkel-hjulet.

Forskyv-, Uskarphet- og
Opasitet-verdiene endrer
utseendet på skyggen.

Marker avkrysningsruten
for å legge til en skygge
til et markert objekt.

Slik legger du til skygge for tekst eller objekter:

1

Marker objektet eller teksten.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

3

Marker Skygge for å legge til en skygge for objektet. Fjern markeringen for Skygge for

å fjerne skyggen.

4

Angi skyggevinkelen ved hjelp av Vinkel-kontrollene.

5

Hvis du vil stille inn avstanden mellom skyggen og objektet, bruker du Forskyvning-

kontrollene.
En høy verdi for skyggeforskyvning gjør at objektets skygge ser lenger ut og nesten
adskilt fra objektet.

6

Hvis du vil justere uskarpheten for skyggens kant, bruker du Uskarphet-kontrollene.

En høy uskarphetsverdi gjør skyggen mer diffus. En lav verdi gjør at skyggen får mer
definerte kanter.

7

Hvis du vil endre skyggens gjennomsiktighet, angir du en prosentverdi i Opasitet-

feltet. Du må ikke bruke Opasitet-skyvekontrollen nederst i grafikkinspektøren,
ettersom denne brukes til å endre objektets opasitet (og ikke bare objektets skygger).

background image

8

Hvis du vil endre fargen på skyggen, klikker du på Skygge-fargefeltet og velger en

farge.

Dette objektet

har standard

skyggeegenskaper.

Dette objektets

skygge er satt til en

ulik vinkel.

Dette objektets skygge
har høy forskyvning.

Dette objektets skygge
har lavest mulig
uskarphet.

Dette objektet har en
annerledes skyggefarge.

Dette objektets skygge
har høy uskarphet.

Legge til en refleksjon

Du kan legge til en refleksjon for et objekt som reflekterer vertikalt nedover.

Slik legger du til en refleksjon for et objekt:

1

Marker objektet.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

3

Marker Refleksjon og flytt skyveknappen for å øke eller redusere mengden refleksjon.

Justere opasitet

Du kan lage interessante effekter ved å gjøre objekter mer eller mindre
gjennomsiktige>.

Når du for eksempel plasserer et objekt med lav opasitet over et annet objekt, kan du
se det nederste objektet gjennom det øverste objektet. Avhengig av hvor høyt eller
lavt du stiller opasiteten, kan objektene under være helt synlige, delvis skjult, eller helt
skjult (ved en opasitet på 100 prosent).

100

Kapittel 5

Arbeide med bilder, figurer og andre objekter

background image

Kapittel 5

Arbeide med bilder, figurer og andre objekter

101

Slik endrer du opasiteten til et objekt:

1

Marker objektet.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

3

Flytt Opasitet-skyvekontrollen eller skriv inn en prosentverdi i feltet ved siden av.

For figurer kan du angi opasiteten for fyll- og strekfarger separat fra objektopasiteten.
Hvis du flytter Opasitet-skyvekontrollen i Farger-vinduet for å endre en fyll- eller
strekfarge, vil den opasitetsverdien være den maksimale objektopasiteten. Når du
deretter endrer objektopasiteten i grafikkinspektøren, endrer du den i forhold til
opasiteten du stilte inn i Farger-vinduet.

Sirkelen er satt til 100 % opasitet i
grafikkinspektøren. Fyllfargen ble satt
til 50 % opasitet i Farger-vinduet.
Konturene til sirkelen ble satt til 100 %
opasitet i Farger-vinduet.

Sirkelen er satt til
100 % opasitet i
grafikkinspektøren.

Sirkelen er satt til 50% opasitet
i grafikkinspektøren.

Hvis du endrer opasiteten for et objekt og ikke klarer å gjenopprette objektets fyllfarge
til 100 prosent, er det mulig at opasiteten er stilt til mindre enn 100 prosent i Farger-
vinduet. Du kan korrigere dette ved å markere objektet, velge Vis > Vis farger, og
deretter stille inn opasiteten i Farger-vinduet til 100 prosent.