Keynote - å fylle objekter med farge eller bilder

background image

å fylle objekter med farge eller bilder

Du kan fylle figurer, tabeller, tabellceller, diagramelementer eller lysbildebakgrunner
med en solid farge, forløpningsfyll (farger som blender inn i hverandre) eller et bilde.

Fylle et objekt med en farge

Bruk grafikkinspektøren til å fylle et objekt med en solid farge.

Slik endrer du fyllfargen til et objekt:

1

Marker objektet.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

3

Velg Fargefyll fra Fyll-lokalmenyen.

4

Klikk i fargefeltet nedenfor Fyll-lokalmenyen for å åpne Farger-vinduet, og velg deretter

en farge i Farger-vinduet.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Farger-vinduet, leser du «Farger-
vinduet» på side 25.

background image

Fylle et objekt med blandede farger (forløpninger)

Hvis du vil lage fargeforløpninger i et objektfyll, bruker du valgene i grafikkinspektøren.
Den enkleste måten å blande to farger i en rett linje på, er å bruke valgene for
Forløpningsfyll. Med valgene for Avansert forløpningsfyll kan du blande flere farger i
forløpningsfyllet og lage et rundt (radialt) forløpningsfyll.

Slik åpner du grafikkinspektøren:
Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på grafikkinspektørknappen.

m

Slik fyller du et objekt med lineært forløpningsfyll med to farger:

1

Velg Forløpningsfyll fra Fyll-lokalmenyen i grafikkinspektøren.

Klikk på den tohodete pilen
for å snu forløpningen.

Vend forløpningsretningen,
eller angi retning ved å bruke
piltastene eller Vinkel-hjulet
eller ved å skrive inn en verdi.

Klikk på hvert

fargefelt for å

velge farger.

2

Klikk på hvert enkelt fargefelt, og velg fargene som du vil blande, fra Farger-vinduet.

3

Hvis du vil angi en retning for forløpningen, bruker du Vinkel-hjulet eller -feltet.

4

Hvis du vil vende den horisontalt eller vertikalt, klikker du på Vinkel-pilknappene.

5

Hvis du vil invertere forløpningen, klikker du pilen med to hoder ved siden av

fargefeltene.

Slik fyller du et objekt med en flerfarget forløpning:

1

Velg Avansert forløpningsfyll fra Fyll-lokalmenyen i grafikkinspektøren.

2

Hvis du vil legge til en annen farge til forløpningen, holder du markøren rett under

forløpningsstripen i inspektøren, der du vil at den nye fargen skal begynne. Når
et plusstegn (+) vises, klikker du for å legge til en ny fargekontroll. Legg til en ny
fargekontroll for hver farge du vil skal vises i forløpningen.

3

Hvis du vil endre en farge i forløpningen, klikker du på en fargekontroll (rett under

forløpningsstripen) og markerer deretter en farge fra Farger-vinduet. Gjør dette for
hver av fargene du vil skal vises i forløpningsfyllet.

4

Hvis du vil fjerne en fargekontroll, flytter du den nedover og bort fra inspektøren. Den

forsvinner.
Du kan ikke ha færre enn to fargekontroller under forløpningsstripen.

102

Kapittel 5

Arbeide med bilder, figurer og andre objekter

background image

Kapittel 5

Arbeide med bilder, figurer og andre objekter

103

5

Hvis du vil endre hvor tydelig eller svakt fargene blandes i forløpningen, flytter du

blandingspunktkontrollene (øverst i forløpningsstripen i inspektøren).

6

Hvis du vil endre retningen for en lineær forløpning, bruker du Vinkel-hjulet eller

-feltet.

7

Hvis du vil invertere forløpningen, klikker du pilen med to hoder ved siden av

fargefeltene.

Slik oppretter du en radial forløpning:

1

Angi fargene i forløpningen som beskrevet over, i instruksjonene for hvordan du lager

forløpningsfyll med flere farger

2

Klikk på knappen for radial forløpning nederst i inspektørvinduet.

3

Gjør følgende for å justere hvordan den radiale forløpningen vises:

Hvis du vil sentrere forløpningen i objektet på nytt, flytter du den blå og runde

Â

blandingspunktkontrollen (midt i forløpningen inne i objektet) til der du vil at
midten skal være.

Hvis du vil endre hvor tydelig eller svakt fargene blandes i forløpningen, flytter du

Â

den runde blandingspunktkontrollen (utenfor objektet) nærmere eller lengre unna
forløpningens midtpunkt.
Du kan eksperimentere med de runde blandingspunktkontrollene som er tilknyttet
objektet, og blandingspunktkontrollene over forløpningsstripen i grafikkinspektøren.
Flytt på dem til du er fornøyd med resultatet.

4

Hvis du vil invertere forløpningen, klikker du pilen med to hoder ved siden av

fargefeltene.

Fylle et objekt med et bilde

Du kan fylle en figur, tekstrute, tabell, tabellcelle, diagrambakgrunn eller diagramserie
med et bilde.

Fylle et objekt med et bilde

1

Marker objekt du vil fylle med et bilde.

2

Hvis grafikkinspektøren ikke er åpen, klikker du på Inspektør i verktøylinjen og deretter

på grafikkinspektørknappen.

3

I grafikkinspektøren velger du Bildefyll eller Farget bildefyll, og velger deretter et bilde.

background image

Du kan også flytte en bildefil fra Finder eller Medienavigering til bildefeltet i
grafikkinspektøren. Du kan også flytte et bilde til en tabellcelle eller diagramserie.

Bruk lokalmenyen til å
angi bildestørrelse i
objektet.

Hvis du vil endre bildet,
flytter du et bilde til
bildefeltet.

4

Velg skalering for bildet fra lokalmenyen.

Skaler for å passe: Endrer størrelse på bildet slik at det passer med objektets størrelse.
Hvis objektets form er forskjellig fra originalbildet, er det mulig at deler av bildet ikke
vises. Det er også mulig at tomrom vises rundt bildet.
Skaler for å fylle: Gjør bildet større eller mindre, størrelsen endres slik at det blir så lite
plass som mulig rundt bildet selv om objektet og bildet har forskjellig form.
Strekk: Endrer størrelsen på bildet slik at det passer til objektet, men forvrenger det
hvis objektet har en annen form enn originalbildet.
Opprinnelig størrelse: Plasserer bildet i objektet uten å endre originalstørrelsen. Hvis
bildet er større enn objektet, er kun en del av bildet synlig i objektet. Hvis bildet er
mindre enn objektet, vises et tomrom rundt bildet.
Side ved side: Gjentar bildet i objektet hvis bildet er mindre enn objektet. Hvis bildet
er større enn objektet, er kun en del av bildet synlig i objektet.

Skaler for å passe

Strekk

Original størrelse

Side ved side
(stort bilde)

Skaler for å fylle

Side ved side
(lite bilde)

Side ved side (stort bilde)

104

Kapittel 5

Arbeide med bilder, figurer og andre objekter

background image

Kapittel 5

Arbeide med bilder, figurer og andre objekter

105

5

Hvis du valgte Farget bildefyll, klikker du på fargefeltet (til høyre for Velg-knappen)

for å velge en farge. Flytt Opasitet-skyvekontrollen i Farger-vinduet for å gjøre fargen
mørkere eller lysere. (Hvis du flytter Opasitet-skyvekontrollen i grafikkinspektøren,
endrer den opasiteten til både fargen og bildet.)

Klikk for å velge en
bildefarge.