Keynote - Formatere tekstpunkttegn og nummerering

background image

Formatere tekstpunkttegn og nummerering

Mange eksempeltekstruter i Keynote inneholder forhåndsformaterte punkttegnstiler
som tilsvarer temaet du bruker, men du kan endre dem.

Du kan også endre punkttegn til tall og omvendt. eller fjerne forhåndsformaterte
punkttegn fra teksten. Standardinnstillingen er at frie tekstruter ikke har punkttegn
eller nummerering, men du kan legge til punkttegn eller nummerering til en hvilken
som helst tekst. Du legger til, fjerner og endrer punkttegn- og nummereringstype i
tekstinspektøren.

Først må du markere noen avsnitt eller en tekstrute som inneholder avsnittene hvor
du vil legge til eller endre punkttegn og nummerering.

Slik legger du til, fjerner eller endrer punkttegn- eller nummereringsstil i markerte
avsnitt:

1

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tekstknappen, og klikk på

Punkttegn.

2

Velg et punkttegn- eller nummereringsvalg fra Punkttegn og nummerering-

lokalmenyen, og utfør deretter nødvendige justeringer:
Ingen punkttegn: Fjerner alle punkttegn og formaterer avsnittet som vanlig tekst.
Tekstpunkttegn: Velg dette hvis du vil bruke et teksttegn som punkttegn. Marker et
tegn fra listen i lokalmenyen, eller skriv inn et nytt tegn i feltet. Hvis du vil endre fargen
på punkttegnet, klikker du på fargefeltet og flytter en farge fra Farger-vinduet tilbake
til fargefeltet. Hvis du vil endre punkttegnstørrelsen til å være relativ til teksten, angir
du en prosentverdi av den opprinnelige størrelsen i Størrelse-feltet eller markerer
«Skaler med tekst»-avkrysningsruten og angir en prosentverdi av tekststørrelsen. Dette
valget opprettholder bilde-til-tekst-størrelsesforholdet til punkttegnene selv om du
senere endrer fontstørrelsen til teksten.

60

Kapittel 4

Arbeide med tekst

background image

Kapittel 4

Arbeide med tekst

61

Bildepunkttegn: Bruker et bilde (for eksempel en tegnestift eller en blomst) som et
punkttegn. Marker et objekt fra listen. Hvis du vil endre punkttegnstørrelsen til å være
relativ til teksten, angir du en prosentverdi av den opprinnelige størrelsen i Størrelse-
feltet eller markerer «Skaler med tekst»-avkrysningsruten og angir en prosentverdi
av tekststørrelsen. Dette valget opprettholder bilde-til-tekst-størrelsesforholdet til
punkttegnene selv om du senere endrer fontstørrelsen til teksten.
Tilpasset bilde: Velg dette hvis du vil bruke et eget bilde som punkttegn. Finn
bildet du vil bruke i Åpne-vinduet, og klikk deretter på Åpne. Hvis du vil endre
punkttegnstørrelsen til å være relativ til teksten, angir du en prosentverdi av
den opprinnelige størrelsen i Størrelse-feltet eller markerer «Skaler med tekst»-
avkrysningsruten og angir en prosentverdi av tekststørrelsen. Dette valget
opprettholder bilde-til-tekst-størrelsesforholdet til punkttegnene selv om du senere
endrer fontstørrelsen til teksten.
Numbers: Lager en nummerert liste. Velg en nummereringsstil (for eksempel romertall
eller arabiske tall) fra lokalmenyen. Hvis du vil fortsette på en liste du har arbeidet med
før, markerer du «Fortsett fra forrige». Ellers velger du «Start på» og skriver inn et tall i
feltet.
Nivåinndelt nummerering: Lager en hierarkisk nummerert liste. Velg en
nummereringsstil (for eksempel romertall eller arabiske tall) fra lokalmenyen. Hvis du
vil fortsette på en liste du har arbeidet med før, markerer du «Fortsett fra forrige». Ellers
velger du «Start på» og skriver inn et tall i feltet.

3

Hvis du vil at underordnede punkter i listen skal ha en annen nummererings- eller

punkttegnstil – dette er vanlig med nivåinndelte (hierarkiske) lister – klikker du på
Innrykksnivå-knappen til neste nivå og markerer deretter en ny nummererings- eller
punkttegnstil. Gjenta dette for hvert innrykksnivå du vil angi for listehierarkiet.

4

Hvis du vil justere mellomrommet punkttegn eller tall og venstremargen, angir du en

verdi i Punkttegninnrykk- eller Tallinnrykk-feltet.

5

Hvis du vil justere mellomrommet punkttegn eller tall og teksten, angir du en verdi i

Tekstinnrykk-feltet.

6

Hvis du vil plassere punkttegn eller tall høyere eller lavere i forhold til teksten, bruker

du Justering-feltet.