Keynote - Bruke betinget formatering til å overvåke tabellcelleverdier

background image

Bruke betinget formatering til å overvåke tabellcelleverdier

Betinget formatering endrer utseendet til en celle når cellen inneholder en testverdi,
som kan være en bestemt verdi du oppgir eller en verdi som tilsvarer en annen verdi
som befinner seg i en bestemt tabellcelle.

Hvis du vil bruke betinget formatering, markerer du en eller flere celler, og definerer
deretter en eller flere regler. Reglene spesifiserer hvilke visuelle effekter som skal
knyttes til celler når de inneholder testverdien.

Regler som gjelder flere celler utløser betinget formatering når en hvilken som helst
celle inneholder testverdien.

Slik angir du eller endrer betingede formateringsregler:

1

Marker én eller flere celler.

Hvis du vil at de samme reglene skal gjelde for hele tabellen, markerer du hele
tabellen. Regler som du definerer, brukes bare i cellene som er markert når du
definerer regelen.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på tabellinspektørknappen, og klikk deretter på

Format i tabellinspektøren.

3

Klikk på Vis regler for å åpne Betinget format-vinduet.

4

Du velger testens logiske regel fra «Velg en regel»-lokalmenyen.

180

Kapittel 10

Bruke tabeller

background image

Kapittel 10

Bruke tabeller

181

Alternativene i den øverste delen av menyen gjelder for tallverdier. Alternativene i den
midterste delen gjelder for tekstverdier. «Med datoer»-alternativet gjelder for datoer.

5

Hvis du vil angi en testverdi, gjør du ett av følgende:

Hvis du vil angi et tall eller tekst skriver du det inn i verdifeltet til høyre for

Â

lokalmenyen.
Hvis du har markert Mellom eller Ikke mellom som den logiske regelen, må du
oppgi to tall.
Hvis du vil angi verdien i en eksisterende tabellcelle, klikker du på det blå symbolet i

Â

verdifeltet og klikker deretter på tabellcellen som inneholder verdien du vil ha.
Hvis du har markert Mellom eller Ikke mellom som den logiske regelen, må du
oppgi to cellepunkter.

6

Hvis du vil angi at formateringen skal gjelde for celler som inneholder testverdien,

klikker du på Rediger og utfører deretter markeringer som beskrevet:

Tekstfargefelt: Klikk på det for å velge fargen som skal brukes på celleverdier.

background image

Fontstilknapper: Klikk på B for å vise celleverdier med uthevet skrift, klikk på I for å
vise dem i kursiv, klikk på U for å understreke celleverdier eller klikk på T for å ta i bruk
gjennomstreket tekst.
Fyllfargefelt: Klikk for å velge en cellefyllfarge.
Når du klikker, viser Eksempel-ruten effekten av valgene dine.

7

Når du er fornøyd med effekten, klikker du på Ferdig.

8

Hvis du vil legge til en regel til, klikker du på Legg til knappen (+) og gjentar trinn 3 til

7.
Klikk på Slett-knappen (–) for å slette en regel.
Hvis du vil slette alle reglene, klikker du på «Fjern alle regler».

9

Klikk på Slett-knappen (–) for å slette en regel.

10

Hvis du vil endre en regel, redefinere lokalmenyalternativene, endre testverdier eller

endre formatering, gjør du ett av følgende:

Hvis du vil slette en testverdi som refererer til en tabellcelle, markerer du en

Â

cellereferanse i testverdifeltet og trykker på slettetasten.
Hvis du vil erstatte en cellereferanse med en annen referanse, markerer du

Â

cellereferansen i testverdifeltet og klikker deretter på en annen tabellcelle med
verdien du vil ha.
Hvis du vil erstatte en teksttestverdi med en cellereferanse, markerer du teksten

Â

i testverdifeltet. Deretter klikker du på det lille blå symbolet og deretter på en
tabellcelle.

11

Hvis du vil bruke de samme betingede formatreglene i celler i andre tabeller, markerer

du en celle med regler du vil gjenbruke, velger Rediger > Kopier, markerer en eller flere
celler i en annen tabell, og velger Rediger > Lim inn.

12

Hvis du vil finne alle cellene i en tabell som har de samme betingede

formateringsreglene som en bestemt celle, markerer du cellen og klikker på «Marker
alle».
Celler med tilsvarende regler markeres i tabellen.

Hvis flere enn én regel er definert for en celle og cellens verdi tilfredsstiller
betingelsene til flere regler:

Tekstfargen som brukes er fargen knyttet til den øverste regelen med tekstfarge

Â

angitt.
Fontstilen som brukes er fonstilen knyttet til den øverste regelen med fontstil angitt.

Â

182

Kapittel 10

Bruke tabeller

background image

Kapittel 10

Bruke tabeller

183

Fyllfargen som brukes er fyllfargen knyttet til den øverste regelen med fyllfarge

Â

angitt.

Etter at tekstfargen du har angitt brukes på en celleverdi, hvis du skriver inn ny tekst
i cellen etter å ha satt inn et innsettingspunkt og endret tekstfargen i formatlinje
eller tekstinspektøren, vises den nye teksten med den nye tekstfargen, men den
eksisterende teksten beholder fargen du angir i regelen.