Keynote - Endre størrelse på en tabell

background image

Endre størrelse på en tabell

Du kan forstørre eller forminske tabeller ved å dra i markeringshåndtakene eller ved
å bruke metrikkinspektøren. Du kan også endre størrelsen på en tabell ved å endre
størrelsen på kolonnene og radene i tabellen.

Slik endrer du størrelsen på en markert tabell:
Dra i et av de firkantede markeringshåndtakene som vises når tabellen markeres.

m

Hvis du vil beholde tabellens proporsjoner, holder du ned Skift-tasten mens du flytter.
Hvis du vil ta utgangspunkt i tabellens midtpunkt, holder du nede Tilvalg-tasten mens du
drar.
Hvis du vil endre størrelsen på tabellen i én retning, drar du i et sidehåndtak i stedet for et
hjørnehåndtak.
Hvis du vil endre størrelsen ved å angi nøyaktig størrelse, markerer du en

m

tabell eller tabellcelle, klikker på Inspektør i verktøylinjen, og klikker deretter på
metrikkinspektørknappen. Angi en ny bredde og høyde i Størrelse-feltene. Hvis du vil
beholde tabellproporsjonene, markerer du «Begrens størrelsesforhold» før du endrer
bredde- og høydeverdiene.

166

Kapittel 10

Bruke tabeller

background image

Kapittel 10

Bruke tabeller

167

Endre størrelse på tabellrader og -kolonner

Den enkleste måten å endre størrelse på rader og kolonner, er å flytte kantlinjene. Du
kan også markere én eller flere celler og bruke menykommandoer for å gi radene og
kolonnene samme høyde og bredde.

Hvis du vil angi nøyaktig størrelse for radhøyde eller kolonnebredde, bruker du
tabellinspektøren.

Hvis celleinnholdet er for stort for cellen, vises en klippeindikator (et lite plusstegn i
en firkant nederst i høyre hjørne i cellen). Med tabellinspektøren kan du angi at cellen
automatisk skal endre størrelse slik at innholdet får plass.

Slik endrer du størrelse på enkeltrader og -kolonner:
Hvis du vil endre størrelsen på en enkeltlinje, flytter du den nederste kantlinjen til

m

raden opp eller ned.
Hvis du vil endre størrelse på én kolonne, flytter du kolonnekantlinjen til høyre eller

m

venstre.

Slik utjevner du radhøyder og kolonnebredder:
Hvis du vil at alle rader skal være like store, markerer du tabellen og velger Format >

m

Tabell > Fordel rader likt.
Hvis du vil at flere rader skal være like store, markerer du én eller flere celler i raden og

m

velger Tabell > Fordel rader likt. Radene trenger ikke å være tilstøtende.
Hvis du vil at alle kolonner skal være like store, velger du Format > Tabell > Fordel

m

kolonner likt.
Hvis du vil at flere kolonner skal være like store, markerer du én eller flere celler i

m

kolonnen og velger Tabell > Fordel kolonner likt. Kolonnene trenger ikke å være
tilstøtende.

Slik angir du størrelsen for radhøyde og kolonnebredde:

1

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

2

Klikk på Tabell i tabellinspektøren.

3

Angi verdier i Kolonnebredde- og Radhøyde-feltene.

Slik angir du at tabellceller automatisk skal tilpasses innhold:
Velg «Tilpass størrelse etter innhold automatisk» i tabellinspektøren.

m

Alle tabellcellene tilpasses slik at innholdet får plass.