Keynote - Bruke et valutaformat i tabellceller

background image

Bruke et valutaformat i tabellceller

Bruk valutaformatet til å formatere hvordan pengeverdier vises.

Slik tar du i bruk et valutaformat:

1

Marker cellen(e).

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på tabellknappen.

3

Klikk på Format i tabellinspektøren.

4

Velg Valuta fra Celleformat-lokalmenyen.

5

Hvis du vil angi et valutasymbol, velger du et alternativ fra Symbol-lokalmenyen.

6

Hvis du vil angi hvor mange desimaler som skal vises, bruker du Desimaler-feltet.

Hvis en verdi inneholder flere desimaler enn det du angir, avrundes desimalverdien.
Den avkuttes ikke. Hvis en celle for eksempel er formatert til å vise to desimaler, vises
verdien 3,456 som 3,46, ikke som 3,45.

7

Hvis du vil angi hvordan negative verdier vises, velger du et alternativ fra lokalmenyen

ved siden av Desimaler-feltet.

8

Hvis du vil angi om du skal bruke et tusenskilletegn, markerer du Tusenskilletegn eller

fjerner markeringen.

9

Hvis du vil vise valutasymbolet i kanten av cellen, markerer du Regnskapsstil.