Keynote - Formatere tabellcelleverdier for visning

background image

Formatere tabellcelleverdier for visning

Du kan formatere en celle slik at verdien vises på en bestemt måte. Du kan for
eksempel ta i bruk valutaformatet i celler som inneholder pengeverdier, slik at de også
viser et valutasymbol (for eksempel $, £ eller ¥) foran tallene i cellene.

Når du bruker et celleformat, angir du bare visningsegenskapene til en verdi. Når
verdien brukes i formler, brukes selve verdien, ikke den formaterte verdien. Det eneste
unntaket er når det er for mange tall som følger et desimaltegn, da tallet rundes av.

Slik tar du i bruk et celleformat:

1

Marker cellen(e).

2

Du åpner tabellinspektøren ved å klikke på Inspektør i verktøylinjen og deretter klikke

på tabellknappen.

3

Klikk på Format i tabellinspektøren.

4

Velg et format fra Celleformat-lokalmenyen.

Hvis du vil vite hvordan du velger hvilket format som passer best for dine formål, leser
du «Tabellcelleformater» på side 183.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du stiller inn valg for de forskjellige
formattypene, leser du emnet for formattypen du er interessert i å bruke.

Slik fjerner du celleformatering fra en celle:
Bruk automatisk format.

m

Hvis du skal slette verdien og formateringen, velger du Rediger > Fjern alt.

m

Etter at du har definert et celleformat, kan du bruke formatet på flere celler ved å
bruke autoutfylling. Du finner instruksjoner i «Autoutfylle tabellceller» på side 170.

Hvis du vil legge til en verdi i en tom celle med et format, markerer du cellen og skriver
inn en verdi. Formatet tas i bruk når du går ut av cellen.

Tabellcelleformater
Her er en detaljert beskrivelse av tabellcelleformater.

background image

Bruk dette celleformatet

Når du vil

Les mer her

automatisk

Formaterer innhold
automatisk, basert på tegnene
den inneholder (ingen
spesialformatering)

«Bruke det automatiske formatet
i tabellceller» på side 184

tall

Formater visningen av et talls
desimalplasser, tusenskilletegn
og negative verdier.

«Bruke et tallformat i
tabellceller» på side 185

valuta

Formater visningen av
pengeverdier

«Bruke et valutaformat i
tabellceller» på side 186

prosent

Vis tallverdier etterfulgt av
%-symbolet

«Bruke et prosentformat i
tabellceller» på side 186

dato og tid

Formater hvordan dato og tid-
verdier vises

«Bruke et dato- og tidformat i
tabellceller» på side 187

varighet

Formater visning av uke-, dag-
, time-, minutt-, sekund-, og
mikrosekundverdier

«Bruke et varighetformat i
tabellceller» på side 187

brøk

Formater visningen av verdier
som er mindre enn 1

«Bruke det formatet i
tabellceller» på side 188

tallsystem

Formater visningen av tall
ved hjelp av konvensjonene
til et bestemt tallsystem (for
eksempel desimal eller binær)

«Bruke et tallformat i
tabellceller» på side 188

vitenskapelig

Formater visningen av tall ved
å bruke en eksponent opphøyd
i 10

«Bruke det vitenskapelige
formatet i tabellceller» på
side 189

tekst

Vis celleinhold nøyaktig slik du
skriver det

«Bruke tekstformatet i
tabellceller» på side 189

tilpasset

Definer din egen celleformat.

«Opprette et tilpasset
tallformat» på side 190