Keynote - Formatere diagramakser

background image

Formatere diagramakser

I kolonne-, område-, linje- og søjlediagrammer tegnes datapunkter på en akse (y-aksen
i kolonne-, område- og linjediagrammer; x-aksen i søjlediagrammer), og datasæt
grupperes på den anden akse. Datapunktaksen kaldes værdiaksen, og datasætaksen
kaldes kategoriaksen.

I punktdiagrammer er både x- og y-aksen værdiakser. I diagrammer med to akser er
der to y-akser – værdiakse (Y1) og værdiakse (Y2 – som kan formateres separat. Du kan
få flere oplysninger om diagrammer med to akser i “Tilpasse diagrammer med 2 akser
og blandede diagrammer” på side 162.

Du viser eller skjuler en akse eller rammerne omkring et diagram ved indstille
værdiaksens skala (lineær eller logaritmisk) og spændvidde eller ved at justere net og
mærker langs akserne, foretage valg og indtaste de relevante værdier i vinduet Akse i
Info om diagram.

Indstil udsnittet af værdier,
som vises i diagramnettet.

Vælg enheder til værdier i
diagrammet.

Indstil attributter for

mærker, aksemærker

m.m.

Vis eller skjul akser og diagramrammer
(kun 2D-diagrammer).

148

Kapitel 9

Oprette diagrammer fra data

background image

Kapitel 9

Oprette diagrammer fra data

149

Du åbner Info om diagram på følgende måde:
Klik på Info på værktøjslinjen (eller vælg Oversigt > Vis Info), og klik på knappen Info

m

om diagram.

Du anbringer netlinjer og mærker langs diagrammets akser på følgende måde:
Vælg de netlinjer og aksemærker, som du vil bruge, på en eller begge lokalmenuer

m

Vælg akseindstillinger.

Du formaterer værdierne langs værdiaksen på følgende måde:
Du indstiller det højeste tal på værdiaksen ved at skrive et tal i feltet Maksimum

m

under Værdiakse. Denne værdi kan ikke være lavere end maksimumsværdien af hele
datasættet. Hvis du ikke anfører et bestemt tal, vises ordet “Auto” i feltet, og værdien
beregnes automatisk på baggrund af dataene.
Du indstiller værdien ved værdiaksens udgangspunkt ved at skrive et tal i feltet

m

Minimum under Værdiakse. Denne værdi kan ikke være højere end minimumsværdien
af hele datasættet. Hvis du ikke anfører et bestemt tal, vises ordet “Auto” i feltet, og
værdien beregnes automatisk på baggrund af dataene.
Du angiver antallet af aksemærker mellem nul og minimums- og

m

maksimumsværdierne på værdiaksen ved at anføre et tal i feltet Trin under Værdiakse.
Du viser dataværdier på værdiaksen ved at vælge Vis værdimærker eller Vis

m

mindsteværdi på lokalmenuen Vælg akseindstillinger under Værdiakse.
Du angiver enheder til tal på værdiaksen ved at vælge en mulighed på lokalmenuen

m

Format under Værdiakse.
Tal: Viser datapunktværdien uden enheder. I feltet Decimaler skal du angive, hvor
mange decimaler der skal vises. Hvis du vil vise negative værdier med et minus foran
eller i parenteser, skal du vælge –100 eller (100) på lokalmenuen. Vælg Separator, hvis
du vil adskille størrelsesordener på venstre side af decimaltegnet.
Valuta: Viser datapunktværdien som et beløb. Vælg valutasymbolet på lokalmenuen
Symbol. I feltet Decimaler skal du angive, hvor mange decimaler der skal vises. Hvis du
vil vise negative værdier med et minus foran eller i parenteser, skal du vælge –100 eller
(100) på lokalmenuen. Vælg Separator, hvis du vil adskille størrelsesordener på venstre
side af decimaltegnet.
Procent: Viser datapunktværdien divideret med 100. I feltet Decimaler skal du angive,
hvor mange decimaler der skal vises. Hvis du vil vise negative værdier med et minus
foran eller i parenteser, skal du vælge –100 eller (100) på lokalmenuen. Vælg Separator,
hvis du vil adskille størrelsesordener på venstre side af decimaltegnet.
Dato og tid: Viser datapunktværdier med et dato- og tidsformat.
Varighed: Viser datapunktværdier som en tidsenhed, f.eks. sekunder, minutter eller
uger.

background image

Brøk: Viser datapunktværdier, der er mindre end 1, som et heltal over et andet. (Hvis
værdierne er større end 1, vises dine data ikke som brøker.) Vælg, hvor nøjagtigt
brøkerne skal afrundes, på lokalmenuen Præcision. Hvis du vælger en mulighed som
Halvdele eller Fjerdedele, repræsenteres værdien som en del af hele lagkagen afrundet
til den nærmeste valgte brøk.
Videnskabelig: Viser datapunktværdier i videnskabelig notation, hvor 10 opløftet til en
potens vises som “E+” et heltal. I feltet Decimaler skal du angive, hvor mange decimaler
der skal vises.
Speciel: Vælg et specielt talformat, som du allerede har oprettet, eller opret et nyt. Se
“Bruge dine egne formater til at vise værdier i tabelceller” på side 190 for at få flere
oplysninger.

Du viser kategorititler (datasæt) på følgende måde:

1

Vælg Vis kategorier på lokalmenuen Vælg akseindstillinger under Kategoriakse, og gør

derefter et af følgende:

2

Du viser eller skjuler nogle af kategorititlerne ved at følge en af eller begge

nedenstående instruktioner:

Angiv intervallet mellem kategorimærkerne ved at skrive en værdi eller vha. tælleren

Â

i feltet “Mærk hver ... kategorier”. F.eks. viser værdien 2 hver anden kategorititel,
værdien 3 viser hver tredje kategorititel osv.
Vælg Vis sidste kategori på lokalmenuen Vælg akseindstillinger under Kategoriakse,

Â

hvis titlen på den seneste kategori skal vises.

Du tilføjer eller skjuler en aksetitel på følgende måde:

1

Vælg Vis titel på lokalmenuen Vis akseindstillinger under Kategoriakse eller Værdiakse.

2

Vælg den titeltekst, der vises, og skriv din egen titel.

3

Se “Oprette tekst i kontur” på side 52 for at få oplysninger om, hvordan du formaterer

titlens tekstattributter.

4

Du skjuler titlen ved at fravælge muligheden på den samme lokalmenu.

Du indstiller en lineær, logaritmisk eller procentuel skala til værdiaksen på følgende
måde:
Vælg Lineær skala, Logaritmisk skala eller Procentuel skala på lokalmenuen Vælg

m

akseindstillinger under Værdiakse.
Procentuelle skalaer er kun tilgængelige til stakkede 2D-søjle-, kolonne- og
områdediagrammer; lineære og logaritmiske skalaer er kun tilgængelige til
2D-diagrammer, som ikke er stakkede. 3D-diagrammer kan kun bruge en lineær
skala. (Ved lagkagediagrammer kan du vise værdier som procenter ved at vælge Vis
lagkageværdier som procenter på lokalmenuen Datapunktindstillinger.)

150

Kapitel 9

Oprette diagrammer fra data

background image

Kapitel 9

Oprette diagrammer fra data

151

Du ændrer farve og tekstur på serieelementer eller formaterer datapunktsymboler og
værdimærker vha. vinduet Serie i Info om diagram. Se “Formatere elementerne i et
diagrams dataserie.”

Du kan få oplysninger om de formateringsmuligheder, der findes til en bestemt
diagramtype (f.eks. afstanden mellem søjler i søjlediagrammer eller afstanden
mellem lagkagestykker i lagkagediagrammer) i de afsnit, der beskriver de forskellige
diagramtyper.

Du kan også vise fejl- og tendenslinjer på de fleste diagramtyper. Se “Vise fejllinjer i
diagrammer” på side 153 og “Vise tendenser i diagrammer” på side 154.