Keynote - Om animation af punktopstillet tekst, tabeller og diagrammer

background image

Om animation af punktopstillet tekst, tabeller og diagrammer

Tekst, tabeller, diagrammer og film har bygmuligheder, der afhænger af objektet. Du
kan f.eks. fremstille et diagram, der er bygget med et søjle ad gangen på et lysbillede,
eller bygge en punktliste, der vises en punkt ad gangen på et lysbillede.

Oprette tekstbyg

Du kan bygge tekst afsnit for afsnit, ord for ord eller tegn for tegn. Du kan oprette
tekstbyg til punktopstillinger eller almindelig brødtekst.

background image

Du indstiller et tekstbyg på følgende måde:

1

Vælg tekst på lærredet.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, og klik derefter på knappen Info om byg.

3

Vælg en mulighed på lokalmenuen Levering i vinduet Byg ind (for at få tekst frem)

eller Byg ud (for at få tekst til at forsvinde) i Info om byg. Måske vises alle disse
muligheder ikke, afhængigt af om du har valgt almindelig tekst eller punktopstillet
tekst på lærredet:
Alle på en gang: Flytter hele teksten i tekstfeltet på samme tid.
Efter punkttegn: Flytter teksten punkttegn for punkttegn.
Efter punkttegnsgruppe: Flytter hvert punkttegn og dets underordnede punkttegn
sammen.
Efter fremhævet punkttegn: Fremhæver hvert punkttegn, når det flyttes, og efterlader
kun det sidste punkttegn fremhævet.
Efter afsnit: Til almindelig tekst (uden punkttegn).

Oprette et tabelbyg

Du kan få tabeller til at komme frem eller forsvinde række for række, kolonne for
kolonne m.m.

Du indstiller et tabelbyg på følgende måde:

1

Vælg en tabel på lærredet.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, og klik derefter på knappen Info om byg.

3

Vælg en mulighed på lokalmenuen Levering i vinduet Byg ind (for at få tabelelementer

frem) eller Byg ud (for at få tabelelementer til at forsvinde) i Info om byg.
Alle på en gang: Flytter hele tabellen som et enkelt objekt.
Efter række: Flytter tabellen til skærmen række for række.
Efter kolonne: Flytter tabellen til skærmen kolonne for kolonne.
Efter celle: Flytter tabellen til skærmen en celle ad gangen.
Efter indhold af række: Flytter hele den tomme tabel til skærmen og indsætter
derefter indholdet række for række.
Efter indhold af kolonne: Flytter hele den tomme tabel til skærmen og indsætter
derefter indholdet kolonne for kolonne.
Efter indhold af celle: Flytter hele den tomme tabel til skærmen og indsætter derefter
indholdet celle for celle.
Omvendt: Flytter tabellen til skærmen række for række, nedefra og op.
Omvendt - indhold: Flytter hele den tomme tabel til skærmen og tilføjer derefter
indholdet række for række, nedefra og op.

Alle elementer i en tabel bruger det samme bygformat.

130

Kapitel 7

Bruge animation i lysbilledshow

background image

Kapitel 7

Bruge animation i lysbilledshow

131

Oprette et diagrambyg

Få diagrammer til at komme frem eller forsvinde med en søjle eller et lagkagestykke
ad gangen m.m.

Du indstiller et diagrambyg på følgende måde:

1

Vælg et diagram på lærredet, som du har defineret et byg til.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, og klik derefter på knappen Info om byg.

3

Vælg en mulighed på lokalmenuen Levering under Byg ind (for at få

diagramelementer frem) eller Byg ud (for at få diagramelementer til at forsvinde) i Info
om byg. Måske vises alle disse muligheder ikke, afhængigt af hvilken type diagram du
har valgt på lærredet:
Alle på en gang: Flytter hele diagrammet som et enkelt objekt.
Baggrund først: Flytter diagramaksen til skærmen, efterfulgt af alle datalementerne
samtidig (søjler, linjer eller områdefigurer).
Efter serie: Flytter diagramaksen til skærmen og derefter dataelementerne, en hel
serie ad gangen.
Efter sæt: Flytter diagramaksen til skærmen og derefter dataelementerne, et helt sæt
ad gangen.
Efter element i serie: Flytter diagramaksen til skærmen og derefter hvert separate
dataelement, en serie ad gangen.
Efter element i sæt: Flytter diagramaksen til skærmen og derefter hvert separate
dataelement, et sæt ad gangen.

Alle elementer i et diagram (undtagen signaturforklaringen) bruger det samme
bygformat.

Du kan tildele et diagrams signaturforklaring dens eget bygformat og rækkefølge. Du
viser signaturforklaringen med diagrammet ved at gruppere den med diagrammet,
før du indstiller diagrammets bygformat (se “Gruppere og ophæve gruppering af
objekter” på side 94).

Blande byg med tekst, tabeller og diagrammer

Når du har indstillet objektbyg på et lysbillede, kan du indstille kriterier for, hvornår
effekterne Byg ind og Byg ud skal starte.

Du kan f.eks. indstille et byg, som viser det første tekstpunkt på lysbilledet, derefter
det første stykke af et lagkagediagram og derefter det andet punkt. Du kan gøre
det samme for at flytte objekter væk fra lysbilledet. Du kan også angive et udsnit
af elementer, der skal bruges i et byg, f.eks. kun det andet og tredje tekstpunkt i et
tekstbyg.

Du blander objektbyg på følgende måde:

1

Vælg et tekstfelt, en tabel eller et diagram på lærredet.

background image

2

Klik på Info på værktøjslinjen, og klik derefter på knappen Info om byg.

3

Indstil et objektbyg ved at vælge en anden mulighed end “Alle på en gang” på

lokalmenuen Levering under Byg ind (for at få diagramelementer frem) eller Byg ud
(for at få diagramelementer til at forsvinde) i Info om byg.

4

Du angiver et udsnit af elementer til et byg vha. lokalmenuerne “Byg fra” og “Byg til”.

5

Vælg “Indstil tidspunkt og rækkefølge for hvert byg”.

6

Vælg et andet tekstfelt, en anden tabel eller et andet diagram på lærredet, og indstil

dets byg som beskrevet i trin 3 til 5.

7

Træk byggene til den ønskede rækkefølge i skuffen Bygrækkefølge.

Hvis skuffen Byg ikke er åben, skal du klikke på Flere indstillinger. Du skal måske
fravælge alle byg i skuffen Bygrækkefølge, før du vælger det, du vil trække.

Der findes oplysninger om indstilling af automatisk timing til byg i “Automatisere
objektbyg” på side 128.