Keynote - Bruge dine egne formater til at vise værdier i tabelceller

background image

Bruge dine egne formater til at vise værdier i tabelceller

Du kan oprette dine egne celleformater til at vise tal-, tekst- og dato- og tidsværdier.
De celleformater, du opretter, kaldes specielle formater og vises på lokalmenuen
Celleformater i vinduet Format i Info om tabel.

190

Kapitel 10

Bruge tabeller

background image

Kapitel 10

Bruge tabeller

191

Hvis du vil vide, hvordan du

Skal du se

Definerer et specielt talformat, der anvender
valuta-, decimal- og anden talformatering i en
tabelcelle

“Oprette et specielt talformat” på side 191
“Definere talelementerne i et specielt
talformat” på side 193
“Definere decimalelementet i et specielt
talformat” på side 194
“Definere skaleringen af et specielt talformat” på
side 195

Definerer speciel talformatering, der ændrer sig
med værdien af et tal i en tabelcelle

“Forbinde betingelser med et specielt
talformat” på side 197

Definerer et speciel dato-/tidsformat, som anfører
dag, måned, år, time, minut og andre aspekter af
et dato-/tidsværdi i en tabelcelle

“Oprette et specielt dato-/tidsformat” på side 199

Definerer tekst, som skal vises ved siden af en
værdi skrevet i en tabelcelle

“Oprette et specielt tekstformat” på side 201

Administrerer de specielle formater, du opretter

“Ændre et specielt celleformat” på side 202
“Omorganisere, omdøbe og slette specielle
celleformater” på side 203

Oprette et specielt talformat

Du definerer dit eget format til tal i tabelceller på følgende måde:

1

Vælg en eller flere celler.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, og klik på knappen Tabel.

3

Klik på Format i Info om tabel.

4

Vælg Specielt på lokalmenuen Celleformat.

Vinduet med specielle formater åbnes.

Formatfelt

Træk elementerne
til formatfeltet.

5

Vælg Tal og tekst på lokalmenuen Type.

background image

6

Definer talformatet ved at trække de blå elementer fra feltet til tal- og tekstelementer

til formatfeltet over feltet.

Klik på en trekant for at vælge
en formateringsmulighed.

Heltal: Tilføj dette element, når du vil formatere tal til venstre for et decimaltegn. Se
“Definere talelementerne i et specielt talformat” på side 193 for at få flere oplysninger.
Valuta: Tilføj dette element for at vise et valutasymbol. Du identificerer det symbol, du
vil bruge, ved at tilføje valutaelementet og klikke på dets trekant og vælge et symbol.
Decimaler: Tilføj dette element for at formatere den måde, decimaler vises på.
Se “Definere decimalelementet i et specielt talformat” på side 194 for at få flere
oplysninger.
Mellemrum: Brug dette element til at kontrollere det mellemrum, der vises mellem
elementer. Du anfører mængden af mellemrum ved at tilføje mellemrumselementet,
klikke på dets trekant og vælge en mulighed. Normal tilføjer et standardmellemrum,
Bred tilføjer et em-mellemrum og Smal tilføjer en sjettedel af et em-mellemrum. Du
kan føje mere end et mellemrumselement til formatfeltet med disse muligheder, men
kun et af mellemrumselementerne kan være fleksibelt; denne mulighed venstrejusterer
de elementer, der kommer før og højrejusterer elementer, der kommer efter elementet.
Skalering: Brug dette element til at anføre den måde, værdien af et tal vises på. Du
kan f.eks. vise værdier over 100 som et antal hundrede (1000 vises som 10). Se “Definere
skaleringen af et specielt talformat” på side 195 for at få flere oplysninger.

7

Du viser prædefineret tekst før og efter et element ved at anbringe

indsætningsmærket i formatfeltet og derefter skrive din tekst. Du kan klikke på et
element og bruge venstre pil og højre pil til at anbringe indsætningsmærket.

8

Du sletter et element i feltet ved at vælge det og derefter trykke på Slettetasten.

Du flytter elementet rundt i feltet ved at trække det.

9

Skriv et navn til talformatet i feltet Navn.

Navnene på specielle formater vises på lokalmenuen Celleformat i vinduet Format i
Info om tabel.

192

Kapitel 10

Bruge tabeller

background image

Kapitel 10

Bruge tabeller

193

10

Klik på OK for at arkivere dit talformat og anvende det på de valgte celler.

Her følger et eksempel på et talformat:

Bindestregen er et mellemrumselement, som er indstillet til at vise et normalt

Â

mellemrum mellem valutasymbolet og tallet.
Kr er et valutaelement.

Â

#.### er et talelement, der viser tal større end 999 med en tusindseperator.

Â

,## er et decimalelement.

Â

Når du skriver dette tal i en celle

Ser tallet ud som vist her

10000000

Balance: Kr 10.000,000

0,95

Balance: Kr 0,95

,666

Balance: Kr 0,67

Definere talelementerne i et specielt talformat

Talelementet sikrer, at du kan tilpasse udseendet af tal i en tabel.

Når du har føjet et talelement til et specielt talformat, kan du vælge det, klikke på dets
trekant og bruge mulighederne på dets lokalmenu til at tilpasse den måde, elementet
vises på.

Du bruger talelementets lokalmenu på følgende måde:
Du viser eller skjuler tusindseparatoren ved at vælge Vis separator eller Skjul separator.

m

Du viser nuller eller mellemrum foran tallet, når det har mindre end et bestemt antal

m

cifre, ved at vælge “Vis nuller for ubrugte cifre” eller “Brug mellemrum til ubrugte cifre”.
Du øger eller mindsker antallet af nuller eller bindestreger, som vises i formatfeltet, ved
at vælge Tilføj ciffer, Fjern ciffer eller “Antal cifre” på lokalmenuen eller bruge pil op og
pil ned til at indstille antallet af cifre.

background image

Når du vælger

Vises dette tal

På følgende måde

Vis separator

10000000

10.000.000

Skjul separator

10000000

10000000

”Vis nuller for ubrugte cifre” og
indstil “Antal cifre” til 6

100

000100

Definere decimalelementet i et specielt talformat

Decimalelementet sikrer, at du kan tilpasse udseendet af decimaler i en tabel.
Decimaler er tal, der vises til højre for et decimalkomma.

Når du har føjet et heltalselement til et specielt talformat, vælger du det, klikker på
dets trekant og bruger mulighederne på dets lokalmenu til at tilpasse den måde,
elementet vises på.

Du bruger decimalelementets lokalmenu på følgende måder:
Du viser decimaler som tal ved at vælge Decimaler.

m

Hvis du vil repræsentere ubrugte decimaler, når deres antal er mindre end et bestemt
antal cifre, skal du vælge Vis overflødige nuller eller “Brug mellemrum til overflødige
nuller”. Herefter kan du øge eller formindske antallet af nuller eller bindestreger, som
vises i formatfeltet. Vælg Tilføj ciffer, Fjern ciffer eller Antal cifre på lokalmenuen, eller
brug pil op eller pil ned til at indstille antallet af cifre.
Hvis der skrives flere decimaler i en tabelcelle end det antal, du anfører, afrundes de, så
de passer til dit antal af cifre.
Du viser decimaler som en brøk ved at vælge Brøker.

m

Du anfører en brøkdel (f.eks. Fjerdedele) ved at klikke på elementets trekant igen og
vælge en mulighed på lokalmenuen.
Hvis du vil undgå at vise decimaler, når de skrives i en tabelcelle, skal du lade være

m

med at føje elementet Decimaler til formatfeltet.
Viste værdier afrundes til det nærmeste heltal, når der skrive decimalværdier i en celle.

194

Kapitel 10

Bruge tabeller

background image

Kapitel 10

Bruge tabeller

195

Når du vælger

Vises dette tal

På følgende måde

Decimaler og Vis overflødige
nuller, og indstil "Antal cifre" til 6

100,975

100,975000

Brøker, og vælge muligheden
"Op til to cifre (23/24)”

100,975

100 39/40
Der vises et mellemrum mellem
tallet og brøken, når du tilføjer
et mellemrumselement mellem
tal- og decimalelementer i
formatfeltet.

Brøker, og vælge muligheden
Fjerdedele

100,16

100 1/4

Definere skaleringen af et specielt talformat

Elementet Skalering sikrer, at du kan vise tal, der er skrevet i en tabelcelle, i procenter,
med videnskabelig notation eller andre værdistørrelser.

Du bruger elementet Skalering på følgende måde:

1

Tilføj det som beskrevet i “Oprette et specielt talformat” på side 191.

2

Vælg det i formatfeltet, klik på dets trekant og vælg en mulighed.

Når du anvender et format, der inkluderer et skaleringselement, på en celle, som
allerede indeholder en værdi, bevares den originale værdi (den vises bare på en anden
måde). Når du anvender det samme format på en tom celle og derefter føjer en værdi
til cellen, tager den faktiske værdi hensyn til den skalering, du har anført. Den følgende
tabel illustrer disse forhold.

background image

Ved denne
skaleringsmulighed

Når du skriver 12000 i
en tabelcelle

Er den faktiske værdi

Er den viste værdi

Procent

Og senere anvender
muligheden

1200000%

1200000

Efter at du har anvendt
muligheden

1200000%

12000

Procent (%)

Og senere anvender
muligheden

1200000%

1200000%

Efter at du har anvendt
muligheden

12000%

12000%

Hundreder

Og senere anvender
muligheden

12000

120

Efter at du har anvendt
muligheden

12000

120

Hundreder (C)

Og senere anvender
muligheden

12000

120C

Efter at du har anvendt
muligheden

12000

120C

Tusinder

Og senere anvender
muligheden

12000

12

Efter at du har anvendt
muligheden

12000

12

Tusinder (K)

Og senere anvender
muligheden

12000

12K

Efter at du har anvendt
muligheden

12000

12K

Millioner

Og senere anvender
muligheden

12000

0

Efter at du har anvendt
muligheden

12000

0

Millioner (M)

Og senere anvender
muligheden

12000

0M

Efter at du har anvendt
muligheden

12000

0M

Milliarder

Og senere anvender
muligheden

12000

0

Efter at du har anvendt
muligheden

12000

0

196

Kapitel 10

Bruge tabeller

background image

Kapitel 10

Bruge tabeller

197

Ved denne
skaleringsmulighed

Når du skriver 12000 i
en tabelcelle

Er den faktiske værdi

Er den viste værdi

Milliarder (B)

Og senere anvender
muligheden

12000

0B

Efter at du har anvendt
muligheden

12000

0B

Billioner

Og senere anvender
muligheden

12000

0

Efter at du har anvendt
muligheden

12000

0

Billioner (T)

Og senere anvender
muligheden

12000

0T

Efter at du har anvendt
muligheden

12000

0T

Videnskabeligt

Og senere anvender
muligheden

12000

1E+0,4

Efter at du har anvendt
muligheden

12000

1E+0,4

Forbinde betingelser med et specielt talformat

Du forbinder betingelser med et specielt talformat for at variere den måde, en
tabelcelles indhold vises på, baseret på det, der skrives i cellen.

Her er et eksempel på et talformat, der har fire betingelser.

background image

Når du skriver denne værdi i en celle med
ovenstående format

Ser tallet ud som vist her

15000

Til betaling: Kr 0015,00K

0

Betalt

-500

Kredit: Kr (0000,50K)

Konto lukket

Bemærk: Konto lukket

Du opretter et specielt talformat med betingelser på følgende måde:

1

Vælg en eller flere celler.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, og klik på knappen Tabel.

3

Klik på Format i Info om tabel.

4

Vælg Specielt på lokalmenuen Celleformat.

Vinduet med specielle formater åbnes.
Det skærmformat, du anfører i det øverste felt, anvendes, hvis det indtastede tal ikke
opfylder nogen af betingelserne. Du kan kun bruge tekstelementbetingelserne i dette
øverste felt. Se “Oprette et specielt tekstformat” på side 201 for at få mere at vide om
tekstelementer.

5

Klik på knappen Tilføj (+) til højre for formatfeltet for at tilføje en betingelse.

6

Vælg en betingelse på lokalmenuen over det nye formatfelt.

7

Definer det talformat, du vil anvende, når et tal opfylder betingelsen, ved at føje

elementer til formatfeltet.

198

Kapitel 10

Bruge tabeller

background image

Kapitel 10

Bruge tabeller

199

Se “Oprette et specielt talformat” på side 191 for at få flere oplysninger om, hvordan du
bruger formatfeltet.

8

Gentag trin 5 til og med trin 7 efter behov for at definere alle dine betingelser.

Bemærk: Du fjerner en betingelse ved at klikke på knappen Slet (+) til højre for dets
formatfelt.

9

I det øverste formatfelt, skal du definere det format, som du vil bruge, hvis et tal ikke

opfylder nogen af betingelserne.
Du kan bruge elementet Indtastet tekst til at vise prædefineret tekst, hvis der er
skrevet en tekstværdi i stedet for et tal.

10

I navnefeltet skal du skrive et navn til dit talformat og derefter klikke på OK for at

arkivere det og anvende det på valgte celler.
Navnene på specielle formater vises på lokalmenuen Celleformat i vinduet Format i
Info om tabel.

Oprette et specielt dato-/tidsformat

Du definerer dit eget format til dato- og tidsværdier i tabelceller på følgende måde:

1

Vælg en eller flere celler.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, og klik på knappen Tabel.

3

Klik på Format i Info om tabel.

4

Vælg Specielt på lokalmenuen Celleformat.

Vinduet med specielle formater åbnes.

5

Vælg Tal og tekst på lokalmenuen Dato & tid.

background image

6

Definer dit dato-/tidsformat ved at trække de blå elementer fra feltet med dato- og

tidselementer til formatfeltet over feltet.

7

Når et element er i formatfeltet, skal du klikke på dets trekant og vælge en

formateringsmulighed på lokalmenuen.

8

Du viser prædefineret tekst før og efter et element ved at anbringe

indsætningsmærket i formatfeltet og derefter skrive din tekst. Du kan klikke på et
element og bruge venstre pil og højre pil til at anbringe indsætningsmærket.

9

Du viser mellemrum mellem elementer ved at anbringe et indsætningsmærke og

trykke på Mellemrumstasten en eller flere gange.

10

Du sletter et element i feltet ved at vælge det og derefter trykke på Slettetasten.

Du flytter et element rundt i feltet ved at trække det.

11

Skriv et navn til dato-/tidsformatet i feltet Navn.

Navnene på specielle formater vises på lokalmenuen Celleformat i vinduet Format i
Info om tabel.

12

Klik på OK for at arkivere dit dato-/tidsformat og anvende det på de valgte celler.

Når du skriver en dato- eller tidsværdi i en formateret celle, anvendes formatet, hvis
den skrevne værdi indeholder en bindestreg (-) eller en skråstreg (/).

Her er et eksempel:

200

Kapitel 10

Bruge tabeller

background image

Kapitel 10

Bruge tabeller

201

Når du skriver denne værdi i en celle

Ser tallet ud som vist her

16/4/99

16. april 1999 falder på årets 106. dag

23-2

23. februar 2008 falder på årets 54. dag

15. dec 2010

15. dec 2010

Oprette et specielt tekstformat

Du kan definere tekst, der vises før eller efter en indtastet værdi i en tabelcelle, når der
ikke er anvendt andre formater på den pågældende celle.

Her vises, hvordan et specielt tekstformat ser ud, når du opretter det:

Når du skriver “Skal opdatere adresse” i et felt med ovenstående format, vises værdien
således:

Underret kunde: Skal opdatere adresse.

Du definerer tekst, der skal vise i tabelceller, på følgende måde:

1

Vælg en eller flere celler.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, og klik på knappen Tabel.

3

Klik på Format i Info om tabel.

4

Vælg Specielt på lokalmenuen Celleformat.

Vinduet med specielle formater åbnes.

5

Vælg Tal og tekst på lokalmenuen Type.

6

Træk det blå element Indtastet tekst fra feltet Dato & tidselementer til det tomme

formatfelt over feltet. (Slet evt. eksisterende elementer i feltet, før du trækker elementet
Indtastet tekst ind.)

background image

7

Anbring indsætningsmærket før eller efter elementet, og skriv derefter din tekst,

evt. inklusive mellemrum. Du kan klikke på elementet og bruge venstrepil- og
højrepiltasterne til at anbringe indsætningsmærket.

8

Skriv et navn til tekstformatet i feltet Navn.

Navnene på specielle formater vises på lokalmenuen Celleformat i vinduet Format i
Info om tabel.

9

Klik på OK for at arkivere dit tekstformat og anvende det på de valgte celler.

Ændre et specielt celleformat

Når du har oprettet et specielt celleformat, kan du altid ændre dets navn og de
tilknyttede elementer.

Du kan ændre specielle formater og anvende ændringer i tabelceller på følgende
måder:
Du ændrer de elementer, som er knyttet til et specielt format, der er anvendt på celler,

m

ved at vælge cellerne og klikke på Vis format i vinduet Format i Info om tabel.
Du sletter et element ved at vælge det i formatfeltet og derefter trykke på Slettetasten.
Du tilføjer et element ved at trække det ind i formatfeltet.
Du flytter et element ved at trække det rundt i formatfeltet.
Du omdefinerer et element ved at klikke på dets trekant og derefter vælge en mulighed
på lokalmenuen.
Når du har foretaget ændringer, skal du gøre et af følgende:
Du arkiverer det ændrede format og anvender det på valgte celler med det samme navn
ved at klikke på OK og derefter på Erstat.
Du arkiverer det ændrede format som et nyt format og anvender det på valgte celler ved at
ændre navnet på formatet og derefter klikke på OK.

202

Kapitel 10

Bruge tabeller

background image

Kapitel 10

Bruge tabeller

203

Du anvender det ændrede format på tabelceller, der ikke er valgt, ved at vælge cellerne
og vælge navnet på formatet på lokalmenuen Celleformater i vinduet Format i Info om
tabel.
Du ændrer navnet på et specielt format og anvender ændringen på valgte celler

m

ved at bruge dialogen til administration af specielle celleformater. Du viser dialogen
ved at klikke på Administrer formater i dialogen til specielle formater og derefter
dobbeltklikke på navnet, skrive dine ændringer og klikke på OK.
Når du ændrer navnet på et specielt format, forbliver det tidligere navn forbundet med
celler, som det var anvendt på, og det tidligere navn fjernes fra listen over specielle
formater. Du anvender det omdøbte format på disse celler ved at vælge cellerne og
vælge det nye navn på lokalmenuen Celleformat i vinduet Format i Info om tabel.
Du opretter et nyt specielt format baseret på det aktuelle format, men under et andet

m

navn, og anvender ændringen på valgte celler ved at klikke på Vis format i vinduet
Format i Info om tabel. Rediger navnefeltet, og klik på OK.
Et ændret specielt format anvendes ikke automatisk på tabelceller, hvor den forrige

m

version var anvendt.
Du anvender et ændret specielt format på celler ved at vælge cellerne og
vælge navnet på formatet på lokalmenuen Celleformater på formatlinjen eller
Celleformatmenuen i vinduet Format i Info om tabel.

Omorganisere, omdøbe og slette specielle celleformater

Du bruger administrationsdialogen til specielle celleformater til at administrere
specielle celleformater. Dialogen viser alle de specielle formater, der er tilgængelige i
dokumentet.

Du administrerer specielle celleformater på følgende måde:

1

Hvis dialogen til administration af celleformater ikke er åben, skal du klikke på

Administrer formater i dialogen med specielle formater.

background image

2

Gør derefter et af følgende:

Omdøb et specielt format: Dobbeltklik på formatet, og skriv dine ændringer.
Omorganiser specielle formater på lokalmenuerne: Vælg et format, og klik derefter
på en af pilene under listen for at flytte det op eller ned på listen.
Slet et specielt format: Vælg et format, og klik derefter på knappen Slet (-) under
listen.

3

Klik på OK for at arkivere ændringerne og lukke dialogen.

204

Kapitel 10

Bruge tabeller

background image

205

Præsenter dit Keynote-lysbilledshow personligt eller

automatisk. Udskriv dine lysbilleder, eller eksporter dem til

mange andre formater og platforme, inklusive Internet.

Du kan afspille en Keynote-præsentation på computeren og se den på computerens
skærm eller projiceret til en stor skærm. Du kan gøre lysbilledshowet til en “film”, der
afspilles automatisk i en informationskiosk. Du kan dele det på tværs af forskellige
platforme ved at eksportere det som en QuickTime-film, en PowerPoint-præsentation,
et PDF-dokument eller sende det direkte til YouTube. Du kan også udskrive direkte fra
Keynote med forskellige sidelayout.

Om forskellige metoder til præsentation af lysbilledshow

Afhængigt af hvordan det skal vises, kan du indstille lysbilledshowet til forskellige
former for præsentation:

Â

Normal: Skifter lysbillede, når foredragsholderen klikker med musen eller bruger en
af tastaturgenvejene til præsentationer . Medmindre du vælger en anden mulighed,
fungerer lysbilledshowet som standard på denne måde.

Â

Kun henvisninger: Skifter kun lysbillede, når foredragsholderen (eller seeren) klikker
på en henvisning. Se “Oprette præsentationer, der kun indeholder henvisninger” på
side 138 for at få instruktioner.

Â

Optaget: Afspilles som en film med optagede kommentarer og lysbilledskift. Seere
kan sætte præsentationen på pause. Se “Optage en kommentatorstemme” på
side 109 for at få instruktioner.

Â

Selvafspillende: Afspiller automatisk – ligesom en film. Det er ikke muligt at
gribe ind i afspilningen. Selvafspillende præsentationer er f.eks. praktiske til en
informationskiosk.

11